O KATEDRE

Katedra matematických metód a operačnej analýzy vznikla na Fakulte riadenia a informatiky v roku 2014 zlúčením Katedry dopravných sietí a Katedry matematických metód. Výskum a výuka na katedre sú zamerané viacerými smermi. Prvou hlavnou oblasťou sú metódy operačnej analýzy, optimalizačné metódy na dopravných sieťach pre alokáciu obslužných centier a riešenie rozvozných úloh, výskum a vývoj aplikačných optimalizačných prostriedkov pre výrobné, logistické, spojové a iné riadiace systémy s využitím nástrojov operačnej analýzy, matematického programovania, teórie pravdepodobnosti a diskrétnej optimalizácie. Druhou hlavnou oblasťou sú simulačné metódy na rozsiahlych dopravných systémoch. Okrem týchto oblastí sa katedra v rámci výuky venuje aj výučbe základných matematických predmetov (algebra, matematická analýza, teória grafov atď) a taktiež rôznych odborných predmetov (kryptografia, teória informácie, teória hier, základy počítačovej typografie, Open Source, Unix, geografické informačné systémy, Petriho siete, dynamika vozidiel, počítačová grafika, stochastické a štatistické metódy, multimediálne systémy, umelá inteligencia a expertné systémy).

Prezentácia o katedre

Comments are closed.