Študijný program Informatické nástroje na podporu rozhodovania

Študijný odbor: Informačné systémy
Stupeň vysokoškolského štúdia: 2
Dĺžka programu: 2 roky
Forma štúdia: denná
Pracovisko: Žilina

Čo sú informatické nástroje na podporu rozhodovania?

Sú to nástroje na pružnú podporu rozhodovania pri riešení rôzne rozsiahlych rozhodovacích problémov s využitím vhodnej databázy a vhodných rozhodovacích modelov (štatistické, optimalizačné, simulačné).
Sú to nástroje, ktoré poskytujú možnosť ad hoc analýzy informácií a predpovedanie dopadov rozhodnutí skôr, ako sa realizujú.
•  Nenahrádzajú rozhodovateľa
•  Poskytujú užívateľovi ponuky riešení
•  Urýchľujú a spresňujú prepočty dôsledkov
•  Kvantifikujú riziká

INPR schema

INPR schema

Profil absolventa

Absolventi získajú pokročilé poznatky z informatiky. Budú sa môcť uplatniť na rôznych stupňoch riadenia:
•  v softvérových firmách,
•  v priemyselných podnikoch,
•  vo vzdelávacej sústave,
•  vo verejnom tak aj v súkromnom sektore,
•  v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď.
Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať a prispôsobovať informatické nástroje na podporu rozhodovania ako súčasť alebo nadstavbu informačných systémov.
Absolventi sa vedia uplatniť na miestach vývojárov softvéru, systémových analytikov a programátorov. Získajú znalosti v oblasti informačných systémov, umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť aj veľké projekty.
Získajú vedomosti predovšetkým z oblasti informatiky, ale v potrebnej miere aj podnikových systémov a hospodárskej informatiky. Tým sa dokážu flexibilne prispôsobovať pracovným požiadavkám v týchto organizáciách a požiadavkám trhu práce.
Absloventi získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov.
Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále informatických aplikácií, v ktorých sa uplatňujú pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja informačných systémov.

Nosné témy jadra znalostí

1. Pokročilé architektúry informačných systémov
2. Informačné procesy a manažment
3. Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja a používania informačných systémov
4. Diskrétna a aplikovaná matematika
5. Výskum, projektovanie a diplomová práca v súlade s odborným záujmom študenta, schopnosťami a perspektívami rozvoja v špecializovaných oblastiach
6. Systémy pre podporu rozhodovania

Prezentácia študijneho programu Informatické nástroje na podporu rozhodovania

Študijný plán

Prehľad cieľov jednotlivých predmetov

Prehľad bakalárskych prác súvisiacich so študijným programom

Prehľad inžinierskych projektov súvisiacich so študijným programom

Comments are closed.