VÝUČBA

Pracovníci katedry sú garantmi, prednášajúcimi ako aj vedúcimi cvičení mnoho povinných, povinne voliteľných ako aj voliteľných predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, vedúcimi bakalárskych a inžinierskych záverečných prác a školiteľmi doktorandského štúdia. Pôsobia v štátnych skúšobných komisiách bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ako aj v komisiách pre dizertačné skúšky a habilitačné konania.

V súčasnej dobe katedra zabezpečuje výuku nasledujúcich predmetov.

Katedra z väčšej časti zabezpečuje aj nový akreditovaný študijný program pre 2.stupeň vysokoškolského štúdia „Informatické nástroje na podporu rozhodovania“. Bližšie informácie o tomto študijnom programe nájdete v časti „Študijný program INPR“.

Comments are closed.