Záverečné práce

Kde nájdem zadania tém záverečných prác?

Okrem tohto dokumentu na tejto stránke nájdete zadania ďalších tém záverečných prác aj na nástenkách na chodbách katedier a  tak isto aj v  systéme „Záverečné práce“  (https://fria.fri.uniza.sk/is_diplomky/).

Niektorá z tém ma zaujala, čo mám robiť?

Ak Vás niektorá z vypísaných tém zaujala, kontaktujte vyučujúceho, ktorý danú tému vypísal. Meno vyučujúceho a všetky kontaktné údaje (miestnosť, v ktorej ho nájdete, telefónne číslo, e-mailová adresa) v tomto dokumente nájdete na záhlaví stránky, na ktorej sa nachádza príslušná téma.

Svoj záujem si nenechávajte len pre seba! V uvedenom zadaní nemusia byť spomenuté všetky podrobnosti, ktoré sa daného zadania týkajú. Spolu s vyučujúcim môžete upresniť detaily zadania a tak isto sa dozviete, či je daná téma ešte voľná.

Mám tému, ktorú si chcem zapísať. Ako postupovať?

Ak ste už rozhodnutý, že si danú tému chcete zapísať a spracovať a svoj záujem ste konzultovali aj s dotyčným vyučujúcim, musíte si tému zapísať v systéme „Záverečné práce“ (https://fria.fri.uniza.sk/is_diplomky/). Do systému sa prihlásite rovnakým spôsobom, ako pri prihlasovaní do školskej siete – s rovnakým loginom aj heslom ako na počítačoch na chodbách a v laboratóriách.

V tomto systéme si musíte zvolenú prácu vyhľadať a prejaviť o prácu záujem. Vyučujúci následne spätne potvrdí, čí si môžete danú tému zapísať.

Následne je potrebné doniesť na študijné oddelenie vytlačené a podpísané zadanie práce   (2 výtlačky, formulár s vyplnenými údajmi Vám dá vyučujúci, ktorý tému vypisuje). Zadanie musí byť podpísané vedúcim práce a vedúcim príslušnej katedry. Na študijnom oddelení zostane jeden výtlačok zadania, druhý zostane Vám. Tento si musíte dobre uschovať, bude sa totiž vkladať do bakalárskej práce!

Koľko mám času, aké termíny musím dodržať?

Výber témy záverečnej práce nenechávajte na poslednú chvíľu! Témy, o ktoré je záujem, sa môžu rýchlo obsadiť a nakoniec si budete musieť zapísať tému, s ktorou nemusíte byť celkom spokojný. Témy je nutné si vybrať a zaregistrovať v elektronickom systéme do 31.10.2014!

 Zadania bakalárskych prác pre akademický rok 2014/2015

Comments are closed.