Ľudmila Jánošíková

Programovanie v jazyku symbolických adries

pre 32-bitové procesory Intel
Obsah Index
Inštrukčný súbor

V tejto kapitole si postupne predstavíme inštrukcie prekladača Microsoft Assembler (MASM) version 12.0. Nespomenieme všetky, obmedzíme sa na tie, ktoré potrebujete pri tvorbe bežných aplikačných programov.

Ukážeme všeobecný zápis inštrukcie s operandami, na ktorom uvidíte nielen to, koľko má inštrukcia operandov, ale aj druh operandov. Ak sa na mieste operandu vyskytne pojem „register“, znamená to, že operandom môže byť univerzálny register.

Mená inštrukcií sú odvodené od anglického názvu činnosti, ktorú inštrukcia vykonáva. Pri každej inštrukcii preto uvedieme aj úplný anglický názov a v tabuľke vyznačíme, ktoré príznakové bity mení. Zameriame sa na príznaky, ktoré odrážajú výsledok poslednej aritmetickej alebo logickej operácie, t.j. OF, SF, ZF, AF, PF a CF. V políčku znázorňujúcom príznakový bit sa môže vyskytnúť 0, 1, alebo jedna z troch značiek:

* znamená, že príznak sa nastaví podľa výsledku operácie
- znamená, že príznak sa nezmení
? znamená, že príznak bude nedefinovaný (môže mať hodnotu 0 alebo 1)

Hore

Načo je vám jazyk symbolických adries?

Architektúra moderných procesorov

Registre

Spôsoby adresovania

Premenné a návestia

Symbolické konštanty

Inštrukčný súbor

Segmentové direktívy

Moduly

Služby operačného systému MS-DOS

Služby operačného systému Windows 95/98/NT/XP

Systémová úroveň vstupu a výstupu

Prostriedky pre prípravu programu

Symbolické konštanty | Inštrukcie pre presun údajov
Vydala Žilinská univerzita v Žiline, 2000. ISBN 80-7100-723-4.
Otázky a pripomienky môžete poslať autorke.
Naposledy upravené 28.9.2015.