Publikačná činnosť - Veröffentlichungen – List of papers

(last change 21. 1. 2013)

V prípade záujmu rád pošlem elektronickú verziu konkrétnej publikácie.

I can send you any paper as *.pdf file on demand.

Ich sende Ihnen meine Veröffentlichung als *.pdf Datei nach Antrag.

 

Dizertačná práca – Dissertation – PhD Thesis. Žilinská univerzita, 2004.

 

Knihy – Textbooks - Bücher

Safety and control of marshalling yards / Thomas Berndt ... [et al.]. In: Railway signalling & interlocking : international compendium. - Hamburg: DVV Media Group /Eurailpress, 2009. - ISBN 978-3-7771-0394-5. - P. 351-368.

Безопасность и управление на сортировочных станциах / Томас Берндт ... [и др.]. B: Системы автоматики и телематики на железных дорогах мира. – Интекст, 2010. ISBN 978-5-89277-098-9. C. 398-418.

Praktický úvod do modelovania a simulácie / Peter Márton, Norbert Adamko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 264 s. - ISBN 978-80-554-0387-8

Vlakotvorba a miestne dopravné procesy / Jozef Gašparík a kol. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. - 278 s. - ISBN 978-80-7395-444-4 
[Spoluautori: Dolinayová, Anna ; Čamaj, Juraj ; Kendra, Martin ; Mašek, Jaroslav ; Márton, Peter ; Meško, Pavol ]

 

Časopisy – Journals – Fachzeitschriften

EN

Technical conditions for humping of long wagon in marshalling yards / Peter Márton. In: Doprava a spoje [elektronický zdroj] : internetový časopis. - ISSN 1336-7676. - 2012. - Č. 2 (2012), online, s. 315-320. Spôsob prístupu: http://fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2012/2/marton.pdf

Multistage methods for freight train classification / Riko Jacob – Peter Márton – Jens Maue – Marc Nunkesser . In: Networks – An International Journal. – ISSN 1097-0037. Vol. 57, Issue 1, pp. 87-105, January 2011.

Designing railway terminals using simulation techniques / Norbert Adamko – Valent Klima – Peter Márton . In: International Journal of Civil Engineering - Iran University of Science and Technology, College of Civil Engineering. – ISSN 1735-0522 Vol. 8, 1-2010, pp.57-57.

Methods and techniques for design of effective and competitive single wagon load transportation / Michal Koháni - Peter Márton . In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 11, No. 3 (2009), pp. 63-67.

Villon - a tool for simulation of operation of transportation terminals / Norbert Adamko - Peter Márton . In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 10, No. 2 (2008), p. 10-14.

Experimental Evaluation of Selected Methods for Multigroup Train Formation. / Peter Márton. In: Komukácie - Communications - Vedecké listy Žilinskej univerzity. - ISSN 1335-4205. - Vol. 7, No. 2 (2005)

Simulation support of railway station infrastructure design. / Norbert Adamko ... [et al.]. In: Prace naukowe – Transport, Radom, 2005/3(23), ISSN 1230-7823.

DE

Große Veränderungen im Bahnverkehr der neuen EU-Mitgliedsstaaten / Peter Márton . In: EI - Der Eisenbahningenieur : internationale Fachzeitschrift für Schienenverkehr & Technik. - ISSN 0013-2810. - Jahrg. 60, Nr. 8 (2009), s. 37-45.

Einzelwagenverkehr - gegenwärtige Situation in Europa / Peter Marton . In: EI - Der Eisenbahningenieur : internationale Fachzeitschrift für Schienenverkehr & Technik. - ISSN 0013-2810. - Jahrg. 59, August (2008), s. 43-47.

SK-CZ- PL

Použitie simulačných programov pri simulácii prevádzky vlakotvornej stanice / Peter Márton. 
In: Železničná doprava a logistika : Elektronický odborný časopis o železničnej doprave, preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - Roč.VIII., č.2 (2012), s. 14-22. - Spôsob prístupu: http://zdal.utc.sk/images/stories/clanky_pdf/2012_02/02_marton.pdf

Súčasný vývoj v preprave jednotlivých vozňových zásielok a možnosti ďalšieho vývoja / Peter Márton. In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - 2011. - Roč. 7, č. 2 (2011), s. 9-13. - Spôsob prístupu: http://zdal.uniza.sk/images/stories/clanky_pdf/2011_02/03_marton.pdf

(Ne)riešenie koncepcie verejnej osobnej železničnej dopravy v Slovenskej republike / Jozef Gašparík a kol. In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] : elektronický časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - 2011. - Roč. 7, č. 1 (2011), s. 67-72. [Spoluautori: Kendra, Martin ; Márton, Peter ; Šulko, Peter ]. - Spôsob prístupu: http://www.zdal.uniza.sk/images/stories/clanky_pdf/01_2011/12_gasparik_kendra_marton_sulko.pdf 

Innotrans Berlín ukázal nové cesty železničnej dopravy / Milan Klubal, Peter Márton . In: Transport : top magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike. - ISSN 1335-7433. - Roč. 12, č. 11 (2010), s. 75. [Innotrans Berlin – new ways of railway transportation]

Modernizácia technickej základne zriaďovacích staníc / Peter Márton . In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - Roč. 6, č. 3 (2010) s. 5-9. [Modernization of marshalling yards technical equipment]

Prehľad vývoja informačných systémov ČSD / Peter Márton . In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - Roč. 6, č. 2 (2010) s. 83-85. [Overview of development in information systems by CSD]

Nová koncepcia sledovania bezpečnosti jazdy vlakov / Milan Klubal - Peter Márton . In: Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0138. - Roč. 5, č. 2 (2010). [New design of train safety monitoring]

Vývoj počtu vlakotvorných staníc v sieti ŽSR v rokoch 2005 - 2010 / Peter Márton . In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - Roč. 6, č. 1 (2010) s. 9-12. [Evolution of train formation terminals in Slovakia]

Komputerowe wspomaganie decyzji w modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej / Norbert Adamko, Peter Márton, Jarosław Moczarski . In: Problemy kolejnictwa. - ISSN 0552-2145. - zesz. 147 (2008), s. 55-73. [Computer supported design of modernized objects of railway infrastructure]

Nákladná železničná doprava v nových členských krajinách Európskej únie / Peter Márton . In: Doprava a spoje [elektronický zdroj] : internetový časopis. - ISSN 1336-7676. - Č. 1 (2009), s. 42-59. [Freight railway transportation in new member countries of EU]

Súčasný stav v preprave vozňových zásielok v jednotlivých vozňoch vo Švajčiarsku. / Peter Márton. In: Perner’s Contacts, ročník II., č. 3/2007, str. 70-75, ISSN 1801-674X. [Single wagon transportation in Switzerland / current situation]

Súčasný stav organizácie prepravy jednotlivých vozňov v Nemecku. / Peter Márton. In: Železničná doprava a logistika, ročník III., č. 3/2007, str. 11-14, ISSN 1336-7943. [Single wagon transportation in Germany – current situation]

Zmena triediacich postupov v žst. Bratislava východ po zmene GVD. / Juraj Čamaj, Peter Márton. In: Železničná doprava a logistika, ročník III., č. 1/2007, str. 9-14, ISSN 1336-7943. [Sorting schemes in Bratislava vychod marshalling yard for new timetable period]

Preskúmanie možnosti aplikácie simultánnych metód triedenia vozňov na Slovensku. / Peter Márton. In: Horizonty dopravy, ročník XIV, č. 3/2006, str. 11-15, ISSN 1210-0978. [Examination of simultaneous methods application in Slovakia]

Vlakotvorba a vlakotvorné stanice na Slovensku – súčasnosť. / Peter Márton. In: Horizonty dopravy, Ročník 2005, Nr. 1, ISSN 1210-0978. [Train formation in single wagon transportation in Slovakia – current situation]

 

Konferencie – Conferences – Konferenzen

EN

Marshalling yards along the paneuropean railway corridors / Peter Márton, Ivan Belošević. 
In: 3rd International Scientific and Professional Conference CORRIDOR 10 - a sustainable way of integrations : Proceedings of the conference. - Beograd: Institut ”Kirilo Savić” a.d., Beograd, 2013. - ISBN 978-86-83059-09-6. - S. 73-79. - Online: http://www.iks.rs/images/koridor10/Dokumenta/zbornik%20radova%20koridor10-2012.pdf

Wayside train monitoring at Bernolakovo / Andreas Schöbel ... [et al.]. In: EURO - ŽEL 2011 : 19th international symposium "Recent challenges for European railways" : proceedings : 8th-9th June 2011, Žilina, Slovak Republic. - Brno: Tribun EU, 2011. - ISBN 978-80-263-0003-8. - S. 175-181. [Co-authors: Karner, Johannes ; Márton, Peter ; Michalka, Rastislav ]

Periodic timetable for TEŽ - background and assumptions / Peter Márton, Róbert Javorka. In: EURO - ŽEL 2011 : 19th international symposium "Recent challenges for European railways" : proceedings : 8th-9th June 2011, Žilina, Slovak Republic. - Brno: Tribun EU, 2011. - ISBN 978-80-263-0003-8. - S. 49-57.

Transportation systems control, optimization and simulation for the 21th century / Peter Fabián, Peter Márton. In: 5th International scientific symposium of transport faculties: "Collaboration creates opportunities" : 14.-15.4.2011, Žilina, Slovakia : proceedings. - Žilina: University of Žilina, 2011. - ISBN 978-80-554-0350-2. - S. 107-114.

Evaluation of future development scenarios of the Tatras electric railway using simulation / Róbert Javorka, Peter Márton . In: RailRome 2011 – 4th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis : 16-18. February 2011, Rome (Italy): proceedings. – Rome: Sapienza – University of Rome, 2011. ISSN 2211-453X.

Simulation study of Tatra Electric Railway possible reconstruction / Róbert Javorka, Peter Márton . In: EUROSIM 2010 [elektronický zdroj] : 7th EUROSIM congress on modelling and simulation : September 6-10, 2010, Prague, Czech Republic. Vol. 2: Full papers. - Prague : Czech Technical University, 2010. - ISBN 978-80-01-04589-3. - [6] s.

An improved train classification procedure for the hump yard Lausanne Triage / Peter Márton, Jens Maue, and Marc Nunkesser . In: ATMOS 2009 : 9th workshop on algorithmic approaches for transportation modeling, optimization, and systems : September, 10, 2009, IT University of Copenhagen, Denmark. - Dagstuhl: LZI, 2009. - ISBN 978-3-939897-11-8.

Improved local freight train classification / Peter Márton,Jens Maue, Marc Nunkesser . In: RailZurich 2009 - 3rd International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis : 11-13. February 2009, Zürich (Switzerland) : proceedings. - Zurich: Swiss Federal Institute of Technology ETH, 2009. - ISBN 978-90-78271-05-5. - P. 1-14.

Multistage Methods for Freight Train Classification. / Riko Jacob ... [et al.]. In: Atmos 2007 – 7th Workshop on Algorithmic Methods and Models for Optimization of Railways, Sevilla 2007, ISBN 978-3-939897-04-0.

Simulation support of railway station infrastructure design / Peter Márton . In: 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences : "Transport modal split as economic indicator" : international scientific conference, June, 11th - 14th 2008 Žilina, Slovakia. - Žilina: Žilina University, 2008. - ISBN 978-80-8070-869-6. - P. 68-74.

Wagon-load transportation in Europe - current situation / Peter Márton . In: EURNEX - Žel 2008 : zborník prednášok 4.-5. jún 2008 Žilina, Slovenská republika, EÚ. (2. diel). - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-853-5. - S. 267-270.

Computer simulation of freight train formation in Bratislava Vychod marshalling yard. / Peter Márton. In: Transcomp 2006, Vol. 1., p. 539-542, Radom University of Technology 2006, ISSN 1230-7823.

Examination of simultaneous methods application for secondary sorting in Slovakia. / Peter Márton. In: Transport 2006, VTU Sofia, Sofia 2006, ISBN-10: 954-12-0130-X, ISBN-13: 978-954-12-0130-5.

Results of Experimental Evaluation of Methods for Multigroup Train Formation. / Peter Márton. In: Transcom 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Žilina 2005. ISBN 80-8070-415-0.

Simulation Support of Railway Infrastructure Design in Logistic Terminals Planning. / Norbert Adamko ... [et al.]. In: Transport 2004, Transport University "Todor Kobleškov" Sofia, Sofia 2004, ISBN 954-12-0104-0.

Development of computer simulation model of Mudanjiang railway junction ant its results. / Peter Márton, Li Wenjian, Michal Žarnay. In: Žel 2003, Zborník prednášok – 1. diel, str. 174-178, Žilina 2003, ISBN 80-7135-062-1.

DE

Experimentelle Untersuchung ausgewählter Verfahren für die Mehrgruppenzugbildung. / Peter Márton. In: 20. Verkehrswissenschaftliche Tage in Dresden, Technische Universität Dresden 2005.

Neues Betriebskonzept der BASF-Werkbahn und seine Verifizierung mittels rechnergestützter Simulation. / Michael Edinger … [et al.]. In: Žel 2005, Zborník prednášok – 1. diel, str. 97-103, Žilina 2005, ISBN 80-8070-399-X.

Vergleich der Staffel- und Simultanverfahren der Bildung von Mehrgruppenzuege - Ergebnisse der Untersuchung des Simulationsmodells. / Peter Márton. In: Perners Contact 2004, Univerzita Pardubice, Pardubice 2004, ISBN 80-7194-633-8.

Die rechnergestützte Simulation des Betriebs in der Werkbahn BASF Ludwigshafen. / Michael Edinger … [et al.]. In: Žel 2004, Zborník prednášok – 2. diel, str. 161-165, Žilina 2004, ISBN 80-8070-255-1.

Computergestützte Simulation der Bildung von Mehrgruppenzüge – Vergleich der Ordnungsgruppen- und Simultanverfahren. / Peter Márton. In: Transcom 2003, 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Žilina 2003, ISBN 80-8070-079-6.

SK-CZ

Vlakotvorné stanice na paneurópskych železničných koridoroch / Peter Márton. In: ŽelAktuel 2012 [elektronický zdroj] : 18. kolokvium [na tému] Železniční nákladní koridory : Praha, 24. 05.2012. - Pardubice: Institut Jana Pernera, 2012. - ISBN 978-80-86530-80-2. - CD-ROM, [6] s.

Metodika skúmania možností skrátenia jazdných časov na regionálnych tratiach stavebnými úpravami pomocou počítačovej simulácie / Peter Márton. In: 8. Fórum koľajovej dopravy = 8th Forum of rail transport : medzinárodná konferencia, 13.-14.3.2012, Bratislava : zborník príspevkov. - Bratislava: FO ART, 2012. - ISBN 978-80-88973-85-0. - S. 92-94.

Analýza možností zlepšenia parametrov taktového cestovného poriadku na tratiach Tatranských elektrických železníc / Róbert Javorka, Peter Márton.In: Horizonty železničnej dopravy 2011 = Horizons of railway transport 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : Terchová, Slovak Republic, September 29th and 30th, 2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0426-4. - S. 87-95.

Zariadenia pre monitorovanie jázd vlakov pri žst. Bernolákovo / Andreas Schöbel. In: Horizonty železničnej dopravy 2011 = Horizons of railway transport 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : Terchová, Slovak Republic, September 29th and 30th, 2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0426-4. - S. 145-151. [Spoluautori: Karner, Johannes ; Márton, Peter ; Michalka, Rastislav ]

Simulačný nástroj Villon - štúdie v Slovenskej republike = Villon simulation tool - studies in Slovak Republic / Peter Márton - Miloš Zaťko . In: 6. Fórum koľajovej dopravy, 16.-17.3.2010, Bratislava : zborník príspevkov. - Bratislava: FO ART, [2010]. - ISBN 978-80-88973-59-1. - S. 142-145.

Využitie simulácie pri posudzovaní variantov modernizácie Tatranských elektrických železníc / Peter Márton . In: ŽelAktuel 2008 : kolokvium s mezinárodní účastí, Pardubice, 19.11.2008. - Pardubice: Institut Jana Pernera, 2008. - ISBN 978-80-86530-51-2. - S. 39-43.

Simulačný model Tatranských elektrických železníc a jeho využitie pri overovaní modernizačných úprav / Róbert Javorka - Peter Márton - Miloš Zaťko . In: Európska únia - príležitosti pre rozvoj dopravy vo Vysokých Tatrách : medzinárodná vedecká konferencia, Vysoké Tatry, 2008, Slovenská republika : zborník príspevkov. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-954-9.

Návrh novej organizácie zostavy súprav skupinových vlakov miestnej obsluhy v stanici Bratislava východ. / Juraj Čamaj, Peter Márton. In: Žel 2007, Zborník prednášok – 1. diel, str. 199-206, Žilina 2007, ISBN 978-80-8070-678-4.

Stanovenie optimálneho rozsahu koľajiska železničných staníc. / Petr Cenek, Peter Márton. In: 3. Fórum koľajovej dopravy, zborník prednášok, Bratislava 2007.

Môže služba prepravy vozňových zásielok v jednotlivých vozňoch uspokojiť požiadavky slovenských zákazníkov aj v súčasnosti? / Peter Márton. In: Manažment v železničnej doprave 2006, zborník prednášok, str. 86 – 91, ISBN 80-8070-613-1.

Simultánne triedenie a porovnanie algoritmov druhotného triedeni. / Petr Cenek, Peter Márton. In: Žel 2006, Zborník prednášok – 2. diel, str. 137 – 142, Žilina 2006, ISBN 80-8070-550-X.

Racionalizace dopravních uzlů pomocí simulačních technik. / Norbert Adamko ... [et al.]. In: Konference "Věda o dopravě 2004", ČVUT 2004, ISBN 80-01-03047-4.

Simulačná podpora plánovania železničnej infraštruktúry v logistických uzloch. / Norbert Adamko ... [et al.]. In: Žel 2004, Zborník predášok – 1. diel, str. 196-204, Žilina 2004, ISBN 80-8070-249-7.

Počítačová simulácia prevádzky železničnej stanice z pohľadu technológa. / Peter Márton. In: Perner’s Contact 2003, Univerzita Pardubice, Pardubice 2003, ISBN 80-7194-522-6.

Vytvorenie simulačného modelu železničnej stanice Žilina-Teplička. / Michal Dupkala, Peter Márton, Michal Žarnay. In: Infotrans 2002, Univerzita Pardubice, Pardubice 2002, ISBN 80-7194-419-X.

Porovnanie metód zostavy skupinových vlakov pomocou počítačovej simulácie. / Peter Márton. In: Perner’s Contact 2002, Univerzita Pardubice, Pardubice 2002, ISBN 80-7194-408-4.

Zriaďovacie stanice – dôležitý článok prepravnej reťaze. / Peter Márton. In: Perner’s Contact 2001, Univerzita Pardubice, Pardubice 2001, ISBN 80-7194-321-5.