Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

Katedra dopravných sietí - KDS


tel. č. : 041 / 5134 204       č. dverí : A215


je garant predmetov :

Oznam pre študentov OA I, MP a ODS
Najbližšie skúšobné termíny z predmetov OA I, MP a ODS budú až v školskom roku 2003/2004.

P 416 Operačná analýza 1

Na tomto mieste si môžete stiahnuť náplň prednášok a cvičení, požiadavky na zápočet a skúšku, termíny zápočtových testov a termíny skúšok.


Cieľ :

Naučiť poslucháčov vytvárať matematické modely procesov a úloh súvisiacich s riadením rozľahlých systémov ako sú systémy dopravné a spojové. Poskytnúť posucháčom teoretické aj praktické prostriedky pre riešenie lineárnych úloh a zoznámiť ich vybranými metódami riešenia nelineárnych a disktétnych úloh. Predpokladá sa znalosť predmetu P 102 (Algebra) a znalosť parciálnych derivácií z P 303 (Matematická analýza 3).
Náväznosti predmetov: P102, P203 -> P416 -> P401, P402, A601


Všeobecné upozornenia a niektoré predbežné termíny:

 1. Na všetky zápočtové testy a na všetky časti skúšky je potrebné dostaviť sa s indexom
 2. Seminárne práce je potrebné odovzdať do 26. 4. 2002 do 14.00 hod., práce odovzdané do 3. 5. 2002 do 14.00 budú bodované polovičnou sadzbou. Práce odovzdané neskôr nebudú bodované vôbec.
 3. Termíny zápočtových testov (vždy spoločne pre celý ročník)
  • Žilina:
   • 1. zápočtový test: 15. 4. 2002 v NR1-3 od 19.00 hod
   • 2. zápočtový test: 29. 4. 2002 v NR1-3 od 19.00 hod
   • 3. zápočtový test (kontrola zvládnutia MOR a XPRESS) bude v posledných dvoch týždňoch výučby v rámci cvičenia
   • Náhradný zápočtový test: 20. 5. 2002, o ... hod, v ...
  • Prievidza:
   • 1. zápočtový test: termín upresní cvičiaci učiteľ
   • 2. zápočtový test: termín upresní cvičiaci učiteľ
   • 3. zápočtový test (kontrola zvládnutia MOR a XPRESS) bude v posledných dvoch týždňoch výučby v rámci cvičenia
   • Náhradný zápočtový test: bude v termíne 13.-20.5.2002 a upresnení ho cvičiaci učiteľ
  • Ružomberok:
   • 1. zápočtový test: termín upresní cvičiaci učiteľ
   • 2. zápočtový test: termín upresní cvičiaci učiteľ
   • 3. zápočtový test (kontrola zvládnutia MOR a XPRESS) bude v posledných dvoch týždňoch výučby v rámci cvičenia
   • Náhradný zápočtový test: bude v termíne 13.-20.5.2002 a upresnení ho cvičiaci učiteľ
 4. Prvé skúšobné termíny
  • Prievidza:        21. 5. 2002
  • Ružomberok: 22. 5. 2002
  • Žilina:
   • 24. 5. 2002 v NR1-3 o 7.00 hod
   • 27. 5. 2002 v NR1-3 o 7.00 hod
 5. Druhé skúšobné termíny
  budú organizované v dňoch od 10. 6. - 21. 6. 2002.

Literatúra : Prednášky : (Číslo v hranatej zátvorke odkazuje na príslušnú doporučenú literatúru, ostatné čísla označujú strany v uvedenej literatúre)
 1. Modely základných úloh, podmienky prípustnosti, účelová funkcia, klasifikácia úloh podľa charakteristík modelov [1] s. 11-18, [2] s. 5-19.
 2. Formulácia modelov úloh lineárneho programovania (LP) [1] s.19-27, [2] s. 20-36:
  • plánovanie výroby
  • zmiešavacia úloha
  • dopravná úloha
 3. Formuácie úloh a ich grafická reprezentácia úloh LP [2] s. 51-62. Krajný bod, konvexnosť [1] s. 45-50, [2] s. 63-66.
 4. Kanonický tvar úloh LP. Doplnkové a umelé premenné [1]s. 53, 65, [2] s. 67-70, 88. Bázické prípustné riešenie [1] s. 54-55, [2] s. 70-71. Existenčná veta LP[1] s. 51, [2] s. 66.
 5. Princíp algoritmu simplexovej metódy a jeho realizácia [1] s. 62-66, [2] s. 73-99.
 6. Prehľad variantných metód riešenia úloh LP [1] s. 67-71, [2] s. 101-111.
 7. Postoptimalizačná analýza, parametrické programovanie [2] s. 113-132.
 8. Formulácia úloh diskrétneho programovania
  • úloha o batohu [1] s. 24
  • obchodný cestujúci [1] s. 37-39, [2] s. 160-163
  • rozmiestnenie dopravnej flotily [1] s. 29-30, [2] s. 145-146
  • prideľovanie dopravných prostriedkov [1] s. 30-31, [2] s.147-149
  • optimalizácia pracovnej čaty [2] s. 191-197
 9. Princíp metódy vetiev a hraníc a jej použitie pre riešeniea úloh celočíselného lin. programovania (CLP) [1] s. 135-146, [2] s. 171-177. Kolesárov algoritmus [1] s. 146-148, [2] s. 183-186.
 10. Land-Doigova metóda riešenia úloh zmiešaného CLP [1] s. 121-125, [2] s.177-182.
 11. Matematická formulácia úloh nelineárneho programovania a ich klasifikácia [1] s. 41-43, 169-174, [2] s. 199-212, [3] 81-91. Metóda zlatého rezu [2] s. 214-215 a princíp gradientovej metódy [2] 217-218. Varianty gradientových metód [2] 219-224.
 12. Metódy druhého rádu pre riešenie nelineárnych úloh [2] s. 224-226. Riešenie nelineárnych úloh s obmedzeným definičným oborom [2] s. 226-230.
Cvičenia:
 1. Formulácia matematických modelov (toky v sieťach [2] s. 36-42, [3] s. 28-38, dopravná [1] s. 19-24, [2] s. 24-36, [3] s. 18-21 a priraďovacia úloha[1] s. 26)
 2. Zoznámenie sa so systémom MOR [3] s. 5-13, 115-123.
 3. Výpočet rozkladových koeficientov. Formulácia mat. modelov (plánovanie výroby[3] s. 5- 18, rezná úloha [1] s. 18-19, [2] s. 20-22, zmiešavacia úloha[2] s. 22-24)
 4. Vytváranie modelov úloh LP v systéme MOR a ich grafické zobrazenie [3] s. 11-12.
 5. Zostavovanie zložitejších lineárnych modelov.
 6. Vytváranie modelov úloh LP v systéme MOR a ich riešenie. Použitie systému XPRESS pre úlohy LP.
 7. Precvičovanie algoritmu simplexovej metódy.
 8. Riešenie úloh parametrického programovania a citlivosti [3] s. 45-48.
 9. Formulácia úloh celočíselného lineárneho programovania(rozmiestnenei dopravnej flotily, prideľovanie dopravných prostriedkov).
 10. Land- Doigova metóda, precvičovanie meódy vetiev a hraníc. Modelovanie v systéme XPRESS.
 11. Test ! (25 min.)Formulácia úloh nelineárneho programovania, precvičovanie gradientovej metódy.
 12. Gradientové metódy - dokončenie [3] s. 81-91.

Zadania semestrálnych prác z Operačnej analýzy I:

Rámcový postup pre spracovanie seminárnej práce

Každá seminární práce je řešena na modelu (grafu) reálné silniční sítě. Vytvoření modelu sítě a její počítačové spracování je součástí seminární práce předmětu P416 (P410) Operační analýza 1.
 1. Řešitel vytvoří pomocí určeného programového vybavení model zadané silniční sítě a předloží výsledek zadavateli ke kontrole.
 2. Po ověření správnosti modelu sítě mu bude jeho cvičícím v předmětu P416 (P410) Operační analýza 1 zadána konkrétní úloha včetně specifikace množiny J a jiných konkrétních uzlů.
 3. Řešitel vytvoří vlastní programové vybavení v Pascalu, kterým z modelu sítě vypočítá potřebné konstanty pro zadanou úlohu a ve formátu vyžadovaném systémem XPRESS je uloží do svých souborů.
 4. Řešitel sestaví model konkrétní úlohy, zapíše ho symbolicky v modeleru systému XPRESS a vyřeší úlohu na určeném počítači (vyřeší i varianty vyplývající z potřeby řešit citlivost).
 5. Řešitel ověří přípustnost optimálního řešení a zpracuje celou práci včetně grafického výstupu.

Téma A: Optimálny evakuačný plán

Vypracujte co nejlevnější evakuační plán obcí ze seznamu J, kde každá obec j má bj obyvatel, vozidly z tří různých homogenních autoparků umístěných v místech A, B, C. V místě A je umístěn autopark složený z vozidel, kde každé má kapacitu 70 osob, denní amortizační náklady vozidla jsou 2000 Sk a náklady na jeden kilometr jízdy jsou 30 Sk. V místě B je umístěn autopark složený z vozidel, kde každé má kapacitu 40 osob, denní amortizační náklady vozidla jsou 1400 Sk a náklady na jeden kilometr jízdy jsou 20 Sk. V místě C je umístěn autopark složený z vozidel, kde každé má kapacitu 50 osob, denní amortizační náklady vozidla jsou 1500 Sk a náklady na jeden kilometr jízdy jsou 25 Sk. Při evakuaci, která má proběhnout jednorázově, může být každé vozidlo použito jen jednou a předpokládá se, že vyjede na místo určení a vrátí se s evakuovanými osobami do svého autoparku. V daný den nebude vozidlo použito k jiným účelům a v místě C je k dispozici nejvýše 100 vozidel.
Vaší úlohou je
 1. pro zadaná místa A, B, C a množinu obcí J a pro zadané parametry, vypočítat optimální přidělení vozidel obcím,
 2. vyšetřit citlivost získaného řešení na změnu jednotkových nákladů na jeden km jízdy v intervalu <10,60> Sk pro vozidla umístěná v A,
 3. znázornit výsledek úlohy z 1) graficky na mapě a provést kontrolu přípustnosti optimálního řešení z 1).

Téma B: Optimalizácia školskej autobusovej dopravy

Vypracujte co nejlevnější soustavu tras autobusů, které zabezpečí svoz žáků z obcí ze seznamu J do školy v místě A. Trasy autobusů začínají a končí v místě A, náklady na jeden kilometr jízdy jsou 30 Sk a kromě toho přistavení autobusu (na každou trasu je třeba zvláštní autobus) stojí 400 Sk. Autobus má kapacitu 50 osob. Počet žáků v obci j je roven 0.05 bj, kde bj je počet obyvatel obce. Aby svoz proběhl v přípustné době, nesmí autobus na trase sebrat žáky z více než tří obcí.
Vaší úlohou je
 1. pro zadané místo A a množinu obcí J a pro zadané parametry, vypočítat optimální soustavu tras autobusů,
 2. vyšetřit citlivost hodnoty účelové funkce na maximální povolený počet obcí v trase autobusu, stačí to vyšetřit pro počet obcí 1, 2, 3.
 3. znázornit výsledek úlohy z 1) graficky na mapě a provést kontrolu přípustnosti optimálního řešení z 1).

Téma C: Optimálne umiestnenie stredísk rýchlej pomoci

Nalezněte optimální umístění p středisek rychlé pomoci v obcích z množiny J tak, aby byla minimalizována největší vzdálenost mezi obcí jJ a jí nejbližším střediskem (úloha o p-centrech). Vaší úlohou je
 1. pro zadanou množinu obcí J a pro p= 4 , vypočítat optimální umístění středisek,
 2. vyšetřit citlivost hodnoty účelové funkce na změnu parametru p, stačí to vyšetřit pro hodnoty 1,2,3,4,5.
 3. znázornit výsledek úlohy z 1) graficky na mapě a provést kontrolu přípustnosti optimálního řešení z 1).

Téma D: Optimálny návrh distribučného systému

Firma buduje dvoustupňový distribuční systém, kterým bude uspokojovat požadavky obyvatel v obcích z množiny J. Primárním zdrojem distribučního systému je obec A. Z této obce je zboží zákazníkům dopravováno buď přímo s náklady 3 Sk na kilometr vzdálenosti a jednotku zboží a nebo přes mezisklad. Náklady na přepravu jedné jednotky zboží na jeden kilometr na trase primární zdroj - mezisklad jsou 1 Sk a na trase mezisklad - obec 3 Sk. Požadavky jednotlivých obcí v plánovacím období jsou číselně shodné s počtem jejich obyvatel bj, jJ. Vybudování meziskladu stojí v přepočtu na plánovací období 100000 Sk. Je třeba zjistit, zda mají být budované mezisklady, pokud ano, tak kolik a v kterých obcích.
Vaší úlohou je
 1. pro zadané místo A a množinu obcí J a pro zadané parametry, vypočítat optimální strukturu (umístění meziskladů a příslušné atrakční obvody) distribučního systému,
 2. vyšetřit citlivost optimálního počtu středisek na fixních nákladech na vybudování střediska v rozmezí 10000-500000,
 3. znázornit výsledek úlohy z 1) graficky na mapě a provést kontrolu přípustnosti optimálního řešení z 1).

Téma E: Optimalizácia zásobovacieho plánu

V obcích A, B, C, D jsou umístěné sklady, které mají pořadě kapacity 0.5q, 0.4q, 0.3q a 0.2q. Z uvedených skladů jsou zabezpečované požadavky obcí z množiny J, kde požadavek obce je 0.1bj, kde bj je počet obyvatel obce j. Požadavky jsou uspokojovány vozidly o kapacitách 500 jednotek a vozidla provádějí zásobování výhradně kyvadlovými jízdami sklad - obec - sklad. Náklady na jeden kilometr jízdy vozidla bez ohledu na jeho vytížení jsou 30 Sk. Vypočítejte nejlevnější zásobovací plán pro obce s respektováním skladových kapacit, když
.
Vaší úlohou je
 1. pro zadaná místa A, B, C, D a množinu obcí J a pro zadané parametry, vypočítat optimální zásobovací plán obcí z množiny J,
 2. vyšetřit citlivost optimálního řešení na kapacitu skladu v místě D v rozsahu 0-q,
 3. znázornit výsledek úlohy z 1) graficky na mapě a provést kontrolu přípustnosti optimálního řešení z 1).


Doporučené cvičenia k jednotlivým odprednášaným témam
(Odkazy na čísla stránok sa vzťahujú na skriptá Janáček, J.: Operační analýza 1)

Téma 1 a 2 :
 • úloha plánování výroby, cvičení na straně 19,
 • úloha s výrobním receptem, cvičení na straně 20,
 • řezná úloha, cvičení na straně 22,
 • směšovací úloha, cvičení na straně 24,
 • dopravní úloha, cvičení na straně 27,
 • násobná dopravní úloha, cvičení na straně 32,
 • dopravní úloha se ztrátami, cvičení na straně 34,
 • minimaxová dopravní úloha, cvičení na straně 35,
 • úloha o maximálním toku, cvičení na straně 39,
 • úloha o nejlevnějším toku, cvičení na straně 41,
 • úloha o obnovitelných součástkách, cvičení na straně 46,
 • úloha o návrhu logistického systému, cvičení na straně 49.

  Téma 3 :
 • cvičení na geometrická místa bodů, strana 57,
 • cvičení na zobrazování množiny přípustných řešení, strana 60,
 • cvičení na geometrickou optimalizaci, strana 62,
 • cvičení na konvexnost, strana 63,
 • cvičení na konvexní kombinaci, strana 64,
 • cvičení na konvexní polyédr, strana 65.

  Téma 4 :
 • cvičení na existenční větu lineárního programování, strana 67,
 • cvičení na bazické přípustné řešení, strana 71.

  Téma 5 :
 • cvičení na simplexovou metodu, strana 81, 83, 84, 93.

  Téma 6 :>
 • cvičení na vztah mezi tabulkami simplexové metody, strana 105.

  Téma 7 :
 • cvičení na citlivost optimálního řešení na změny koeficientů účelové funkce, strana 120,
 • cvičení na citlivost optimálního řešení na změny pravé strany soustavy, strana 124,
 • cvičení na parametrické programování, strana 128,, 130, 132.

  Téma 9 :
 • přiřazovací úloha, cvičení na straně 139,
 • převod úloh CLP na 0-1 programování, cvičení na straně 140,
 • alokační (rajonizační) úloha, cvičení na straně 143,
 • úloha o rozmístění dopravní flotily, cvičení na straně 147,
 • úloha přidělování dopravních prostředků, cvičení na straně 149,
 • dopravní úloha s kontejnery, cvičení na straně 150,
 • dopravní úloha s fixní sazbou, cvičení na straně 153,
 • lokační (umisťovací)úloha, cvičení na straně 156,
 • úloha o umisťování škodlivých zařízení, cvičení na straně 157,
 • úloha o nejkratší cestě, cvičení na straně 160,
 • úloha obchodního cestujícího, cvičení na straně 163,
 • úloha okružních jízd, cvičení na straně 164, 165,
 • úloha o rozkladu množiny, cvičení na straně 166,
 • modelování logických podmínek, cvičení na straně 167.

  Další cvičení je možno nalézt v "příkladech na rozmyšlení".


 • Požiadavky na zápočet::

  Získať aspoň 40 bodov za testy z cvičení, z kontroly zvládnutia systému MOR a XPRESS a za semestrálnu prácu. (1. test max 30 bodov, 2. test max 30 bodov, kontrola max 10 bodov a semestrálna práca max 10 bodov)

  Semestrálne práce obsahujú tieto témy:
  Počet bodov z cvičení získaný nad limit 40 je vydelený desiatimi, zaokrúhlený na celé čísla a je započítaný do výsledku skúšky.

  Požiadavky na skúšku :

  Skúška má časť ústnu (max 6 bodov) a písomnú, ktorá sa skladá z testu (20 min., max 10 bodov)a z riešenia úloh (60 min., max 10 bodov). Pri oboch častiach písomnej skúšky je povolené používať literatúru. Do výsledkov skúšky sa započítavajú ďalej stanoveným spôsobom výsledky testov a hodnotenia semestrálnych prác. Pri skúške je hodnotená schopnosť aktívne využívať pojmy a metódy z ďalej uvedených okruhov k riešeniu úloh :
  1. Poznať vzťah medzi modelom a skutočnosťou a vedieť klasifikovať rôzne typy úloh a modelov. Vedieť formulovať úlohy :
   • o max. toku v sieti
   • plánovaní výroby
   • zmiešavacie
   • priraďovacie
   • dopravné
   • rezné
  2. Poznať základné pojmy lin. programovania :
   • krajný bod
   • konvexnosť
   • konvexný polyéder
   • bázické prípustné riešenie
   • doplnkové premenné
   • umelé premenné
  3. Poznať simplexovú metódu a maticové vzťahy medzi tabulkami, poznať vetu o existencii riešenia úlohy LP.
  4. Vedieť použiť systém MOR a XPRESS pre riešenie úloh LP.
  5. Vedieť vyšetriť citlivosť riešní úloh LP vzhľadom ku zmene koeficientov b a c, vedieť riešiť úlohy parametrického programovania (ručne i pomocou XPRESS).
  6. Vedieť formulovať úlohy diskrétneho programovania :
   • rozmiestnenia dopravnej flotily
   • o batohu
   • obchodného cestujúceho
   • priraďovania dopravnych prostriedkov
   • dopravnej úlohy s fixnou sadzbou
   • úlohy s logickými podmienkami
  7. Poznať princíp metódy vetiev a hraníc a vedieť ju použiť.
  8. Vediť použiť systém MOR a XPRESS pre riešenie úloh CLP.
  9. Poznať princíp metódy zlatého rezu, gradientových metód a metód druhého rádu. Vedieť vyšetrovať vlastnosti funkcií viac premenných a definitnosť kvadratických foriem.
  10. Poznať metódu projekcie a metódu pokutových funkcií.
  11. Vedieť riešiť úlohy nelineárneho programovania pomocou programového systému MOR.
  Bodové hodnotenie :
  0 - 12 bodov    nevyhovel
  13 - 16 bodov   dobre
  17 - 20 bodov   veľmi dobre
  21 a viac     výborne
  
  Body z cvičení sa pripočítajú jedine po získaní aspoň 13-tich bodov zo skúšky.

  Príklady na rozmyslenie:

  Príklady k téme 1 :


  Zo zdrojov 1, 2 a 3 s kapacitami 100, 150 a 200 je potrebné čo najlacnejšie zásobovať tovarom spotrebiteľov 1, 2, 3 a 4 s požiadavkami 80, 80, 140 a 80. Nákady na prepravu jednej jednotky tovaru zo zdroja i k spotreiteľovi j sú dané tabuľkou.

  S1S2S3S4
  Z14895
  Z27664
  Z38696

  Príklad 1 :
  Zostavte model pre vyššie uvedenú úlohu a rešpektujte dodatočnú podmienku, že zo zdroja 2 k spotrebiteľovi 3 môžete prevážať najviac 50 jednotiek tovaru.
  Príklad 2 :
  Zostavte model pre vyššie uvedenú úlohu a rešpektujte dodatočnú podmienku, že keď zo zdroja 1 k spotrebiteľovi 2 poveziete nejaký tovar, musíte jednorázové do komunikácie investovať 2000.
  Príklad 3 :
  Zostavte model pre vyššie uvedenú úlohu a rešpektujte dodatočnú podmienku, že zo zdroja 1 k spotrebiteľovi 2 môžete prevážať najviac 50 jednotiek tovaru, a keď tento objem prekročíte, musíte jednorázovo do komunikácie investovať 2000.
  Príklad 4 :
  Zostavte model pre vyššie uvedenú úlohu a rešpektujte dodatočnú podmienku, že zo zdroja 1 k spotrebiteľovi 2 môžete prevážať najviac 30 jednotiek tovaru, a keď tento objem poekročíte, musíte jednorázovo do komunikácie investovať 2000. Pokiaľ ale prekročíte objem 50, musíte investovať ďalších 1000.
  Príklad 5 :
  Zostavte model pre vyššie uvedenú úlohu a rešpektujte dodatočnú podmienku, že pre prepravu sú k dispozícii len kontajnery s obsahom 50 jednotiek tovaru, a že za prepravu jedného kontajneru zo zdroja k spotrebiteľovi zaplatíme bez ohľadu na vyťaženie poplatok daný tabuľkou.

  40809050
  70606040
  80609060

  Príklad 6 :
  Zostavte model pre úlohu 5 a rešpektujte dodatočnú podmienku, že keď použijeme pre prepravu viac než 4 kontajnery zaplatíme dodatočný poplatok 1000.
  Príklad 7 :
  ako sa zmení model pôvodnej úlohy a význam premenných, keď na jednotlivých smeroch bude dochádzať k stratám daným v % z naloženého množstva nasledujúcou tabuľkou.

  5123
  4214
  7632

  Príklad 8 :
  Ako sa zmení model pôvodnej úlohy, keď úlohou bude minimalizovať najväčší tok tovaru medzi zdrojom a odberateľom.
  Príklad 9 :
  Ako sa zmení model pôvodnej úlohy, keď úlohou bude maximalizovať najmenší tok tovaru medzi zdrojom a odberateľom.
  Príklad 10 :
  Ako sa zmení model pôvodnej úlohy, keď úlohou bude maximalizovať najmenší nenulový tok tovaru medzi zdrojom a odberateľom.

  Príklady k téme 2 :

  Príklad 1 :
  Nech K En je konvexná množina. Dokážte, že množina Q={y/y=ß.x, xK} je tiež konvexná. Pozn. Q získate tak, že každý prvok množiny K vynásobíte reálnym číslom ß.
  Príklad 2 :
  Minkovského súčet dvoch podmnožín K, Q z euklidovského priestoru En je definovaný takto: K+Q={z/z=x+y, x K, y Q}. Rozhodnite, či Minkovského súčet dvoch konvexných množín z En je alebo nie je konvexná množina. Dokážte!
  Príklad 3 :
  Pre množinové operácie U, , - (zjednotenie, prienik, rozdiel dvoch množín) rozhodnite, či a za akých okolností je pre konvexné množiny Q a K výsledok operácií Q U K, Q K, Q-K konvexná.
  Príklad 4 :
  Ktorá z nasledujúcich množín v E3 je konvexná a ktorá je dokonca konvexný polyéder?
  1. |x1| 1, |x2| 1, |x3| 1
  2. |x1| +|x2|+|x3| 1
  3. -1 x1 x2 x3
  4. |x1+x2+x3| 1
  5. |x1+x2+x3| 1, |x1| 2, |x2| 2, |x3| 2
  6. |x1| |x2| |x3|
  7. |x1| |x2| |x3| 1
  8. x1+x2+x3 1, x1 0, x2 0, x3 0
  Príklad 5 :
  Pre konvexné polyédre z 4. nájdite všetky krajné body a vyjadrite príslušné množiny ako ich konvexnú kombináciu.
  Príklad 6 :
  Zobrazte si množiny a)-h) z úlohy 4. v E3.
  Príklad 7 :
  Vyjadrite množinu 0 x1 x2 x3 ako nezápornú kombináciu troch bodov.

  Príklady k téme 3 :

  Príklad 1 :
  Dokážte, že bod z = <3; 1,25> je konvexnou kombináciou bodov x=<2; 1> a y=<6, 2>
  Príklad 2 :
  Dokážte, že bod z=<0; 0,5> je lineárnou kombináciou bodov x=<2; 1> a y=<6, 2> a nie je ich konvexnou kombináciou.
  Príklad 3 :
  Dokážte, že bod z=<2; 2> nie je ani lineárnou kombináciou ani konvexnou kombináciou bodov x=<2; 1> a y=<6, 2>
  Príklad 4 :
  Dokážte, že množina všetkých bodov z E2 vyhovujúce nerovnosti x12 + x22 <= 4 JE KONVEXNÁ.
  Návod: Využite to, že dĺžka vektora je definovaná |x|=(x12+x22)1/2 a toho, že pre skalárny súčin vektorov x a y platí x.y=|x||y|cos(ß), kde ß je uhol zvieraný x a y.
  Príklad 5 :
  Dokážte, že množina všetkých bodov z E2 vyhovujúcich nerovnostiam 1/x1 <= X2 A x1 + x2 <= 2 NIE JE KONVEXNÝ.
  Návod : využite nerovnosti x1y2 + x2y1 >= (x1x2y1y2)1/2
  Príklad 6 :
  Preveďte všetky modely z OA1, ktoré ste doteraz vytvorili na kanonický tvar a vysvetlite význam všetkých doplnkových premenných vo všetkých podmienkach, kde ste ich zaviedli.
  Príklad 7 :
  Ktorý z uvedených vektorov je
  1. prípustným riešením
  2. bázickým prípustným riešením nasledujúcej sústavy :
  x1 + 2x2 + 4x3 = 8    vektory : <1, 1, 1>
     x2 + 6x3 = 12        <0, 2, 1>
   x1 >= 0, x2 >= 0, x3 >= 0     <0, 4, 0>
                   <0,-1, 2>
  
  Príklad 8 :
  Nájdite všetky bázické prípustné riešenia sústavy :
  x1 + x2 + 2x3 + x4 + 2x5 = 4    
     x2 + x3 + 2x4 + 2x5 + x6= 4    
  xj >= 0 pre j=1,..,6 .
  
  Viackomoditná dopravná úloha :
  Firma zásobuje svoje tri predajne z dvoch veľkoskladov zdrojov tovarom dvoch druhov. Pre doplnenie zásob je potrebné do predajní 1, 2 a 3 doviezť 30, 20 a 60 jednotiek tovaru prvého druhu a 40, 20 a 15 jednotie tovaru druhého druhu. Zásoby jednotlivých druhov tovarov v skladoch 1 a 2 sú 100 a 50 jednotiek prvého druhu a 50 a 40 jednotiek tovaru druhého druhu. Jednotkové dopravné náklady , tj. náklady na dopravu jednej jednotky tovaru prvého druhu zo sklady i do predajne j sú dané v tisícoch Sk maticou koeficientov uvedenou v tabuľke 11 a jednotkové náklady na dopravu tovaru druhého druhu sú v tabuľke 12.
  Tab. 11Jednotkové náklady na dopravu tovaru 1. druhu Tab. 12Jednotkové náklady na dopravu tovaru 2. druhu
  i \ j123
  1489
  2766
  i \ j123
  1344
  2123
  Jedna jednotka tovaru 1. druhu má hmotnosť 500 kg a jedna jednotka tovaru 2. druhu má hmotnosť 600 kg po jednotlivých trasách od skladov k predajniam je možné prevážať len obmedzené množstvá tovarov. Kapacitu týchto úsekov udáva v kg tabuľka 13.
  Tab. 13Kapacity úsekov dopravnej siete [ kg ]
  i \ j123
  122 00016 00020 000
  222 00016 00020 000
  Je potrebné určiť čo najmenej nákladný zásobovací program firmy.

  Príklady k téme 5 :

  Príklad 1 :
  Preveďte pomocou pivotovej transformácie sústavu
  x1 +3x2 - x3   + 2x5   = 0
   -2x2 + 4x3 + x4      =12
   -4x2 + 3x3   +8x5 + x6 =10 
  
  na taký tvar, aby obsahovala susedné bázické prípustné riešnie so stĺpcom A3 v novej ortonormálnej bázy, a aby z báze vypadol stĺpec A1.
  Príklad 2 :
  Ukážte, že množina prípustných riešení obsahuje polpriamku a teda nie je konvexný polyéder.
  3x1  +x3+ 2x4  -x6  = 5
  -x1 +x2  +3x4  -2Xx6 = 0
  2x1     +4x4 +x5   = 3
  -x1      -x4  -6x6+x7 = 4 
     xj >=0 pre j= 1..7
  
  Príklad 3 :
  Preveďte nasledujúcu úlohu na kanonický tvar a konštruujte podľa vyššie uvedeného postupu polopriamku, ktorá leží celá v množine prípustných riešení úlohy. Znázornite na nákrese množinu prípustných riešení aj s konštruovanou polopriamkou.
  -x1 +2x2 <= 4
  -2X1 +x2 <= 24
  X1 , x2 >= 0
  
  Príklad 4 :
  Nájdite pomocou simplexovej metódy riešenie úlohy :
  Maximalizujte f = x1 + x2 
  za podm 2x1 + 3x2 <= 6
       4X1 + 2x2 <= 8
       X1 + x2 >=1
    x1 , x2 >= 0
  
  Príklad 5 :
  Nájdite pomocou simplexovej metódy riešenie úlohy : Minimalizujte f = x1 + 2x2 za vyššie uvedených podmienok.
  Príklad 6 :
  Pokúste sa nájsť pomocou simplexovej metódy riešnie úlohy :
  Maximalizujte f = x1 + x2 
  za podm 2x1 + 3x2 >= 6
       4x1 + 2x2 >= 8
       x1 , x2 >= 0
  
  Príklad 7 :
  Pokúste sa nájsť pomocou simplexovej metódy riešenie úlohy :
  Maximalizujte f = 4x1 + 5x2 
  za podm 3x1 + 6x2 <= 2100
       2X1 + x2 >= 800
        x1 , x2 >= 0
  

  Výsledky porovnajte s riešením úloh pomocou geometrického prístupu.
  Úloha návrhu logistického systému
  Koncern porýva dopyt po dvoch druhoch výrobkov A a B, ktorými zásobuje sklady S1, S2 a S3 s požiadavkami v tauľke 27. Výrobky typu A a B môžu byť vyrábané v továrni T1 a T2, pričom jednotkové dopravné náklady, na jednu tonu výrobku, z týchto dvoch skladov sú v tisícoch Sk uvedené v tabuľke 28.
  Tab. 27 Tab. 28
  S1S2S3
  A [t]506020
  B [t]303040
  S1S2S3
  T10.10.81
  T210.70.3
  Na výrobu jednej jednotky (tony) sú potrebné tri tony plechov a 0,5 jednotiek (ton) polotovarov vyrábaných v továrni T3. Na výrobu jednej jednotky výrobku B sú potrebné dve tony plechov a 0,8 ton polotovarov z továrni T3. Výrobky sú vyrábané na výrobných linkách, z ktorých linka na výrobky A má hmotnosť 2 t, obstarávaciu cenu 500 tis. Sk a za plánovacie obdobie vyprodukuje 5 t výrobkov. Linka na výrobky B má hmotnosť 1 t, cenu 300 tis. Sk a za plánovacie obdobie vyprodukuje 4 t výrobkov. V súčasnosti vlastní koncern 10 liniek na výrobky a umiestnených v T1 a 30 liniek na výrobu výrobkov B umiestnených v T2. KOncern môže za uvedenú cenu linky oboch typov prikúpiť a môže tiež linky, ktoré už vlastní premiestňovať medzi továrňami T1 a T2 s nákladmi 3 tis. Sk na presun jednej tony výrobného zariadenia.
  V továrni T3, ktorá tiež patrí koncernu, sú vyrábané polotovary pre výrobu výrobkov A a B. Pre výrobu 1 t polotovarov je potrebné 0,8 t plechov. Plech, ako pre výrobu polotovarov, tak aj pre výrobu výrobkov A a B odoberá koncern zo železiarní Z1 a Z2 za cenu 7 a 8 tis. Sk za 1 tonu. Jednotkové dopravné náklady na 1 t v tisísoch Sk zo železiarní do tovární T1, T2 a T3 udáva tabuľka 29.
  Tab. 29
  T1T2T3
  Z11,52,10.9
  Z20.21.10.2
  Z30.80.70
  Kapacity sú oveľa väčšie než možné požiadavky koncernu.
  Navrhnite také rozmiestnenie výroby do tovární T1 aT2 a taký zásobovací plán, aby celý systém zabezpečil s minimálnymi celkovými nákladmi požiadavky skladov S1, S2 a S3.

  ZOSTAVTE LINEÁRNY MODEL VYŠŠIE UVEDENEJ ÚLOHY

  Úlohy na rozmyslenie k téme : algoritmus simplexovej metódy .

  Príklad 1 :
  Preveďte nasledujúce dva modely na kanonický tvar, zostavte príslušné tabulky, určite súradnice východzieho bázického riešenia a vypočítajte pomocný riadok simplexovej tabulky. Zobrazte množinu prípustných riešení v E2.
  minimize f=-3x1-2x2	minimize f=-x1-2x2
  
  subject to		subject to
  	3x1+x2<12		-X1+2X2>2
  	5x1+x2<15		-X1+X2<7
  	X1+2X2<20		10X1+X2>30
  				x1+2x2>12
     x1, x2>0		  x1, x2>0
  
  Príklad 2 :
  Kde bude v tabulke 1. pivot pri použití obyčajného stĺpcového pravidla?
  Príklad 3 :
  Formulujte také stĺpcové pravidlo, aby jednou pivotovou transformáciou klesla účelová funkcia čo najviac. Použite to pravidlo na Tab. 1.
  	  C:   -3.00  -2.00
  Tab. 1   B    X1   X2   Slack1 Slack2 Slack3 | b
       ===================================================|========
        Slack1  3.00  1.00  1.00  0.00  0.00  | 12.00
        Slack2  5.00  1.00  0.00  1.00  0.00  | 15.00
        Slack3  1.00  2.00  0.00  0.00  1.00  | 20.00
       ------------------------------------------------------------
            3.00  2.00  0.00  0.00  0.00  |  0.00
       ------------------------------------------------------------
  
  Príklad 4 :
  Formulujte stĺpcové pravidlo pre maximalizáciu a aplikujte ho na Tab 2.
  Tab. 2   B    X1   X2   Slack1 Slack2 Slack3 | b
       ===================================================|========
         X2   0.00  1.00  2.50  -1.50  0.00  |  7.50
         X1   1.00  0.00  -0.50  0.50  0.00  |  1.50
        Slack3  0.00  0.00  -4.50  2.50  1.00  |  3.50
       ------------------------------------------------------------
            0.00  0.00  -3.50  1.50  0.00  | -19.50
       ------------------------------------------------------------
  
  Príklad 5 :
  Vyhodnoťte Tab. 3 z hľadiska ďalšieho kroku simplexovej metódy.
  Príklad 6 :
  Pokúste sa zrekonštruovať polopriamku (parametricky), ktorá bude celá ležať v množine prípustných riešní úlohy z Tab. 3.
  Tab. 3   B    X1   X2  Surpl1 Slack2 Surpl3 Surpl4 | b
       ===================================================|========
         X2   0.00  1.00  0.00  0.91 -0.09  0.00 | 9.09
        Surpl4  0.00  0.00  0.00  1.73 -0.27  1.00 | 8.27
         X1   1.00  0.00  0.00 -0.09 -0.09  0.00 | 2.09
        Surpl1  0.00  0.00  1.00  1.91 -0.09  0.00 | 14.09
       ------------------------------------------------------------
            0.00  0.00  0.00 -1.73  0.27  0.00 |-20.27
       ------------------------------------------------------------
  
  Príklad 7 :
  Pri minimalizácii funkcie g = Artif1 +Artif2, kde Artif1 označuje umelú premennú, ste získali Tab. 4, prevďte transformáciu pomocou ktorej prejdete k bázy bez umelých premenných a dopočítajte nový pomocný riadok pre pôvodné koeficienty účelovej funkcie (viď riadok C).
  	  C:   2.00  3.00  4.00
  Tab. 4   B    X1   X2  Surpl1 Artif1 Slack2 Surpl3 Artif2 Surpl4 | b
       =================================================================|=====
         X2   0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.05 -0.05 -0.53 |4.74
        Slack2  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00 -0.16  0.16  0.58 |4.79
         X1   1.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.11  0.11  0.05 |2.53
        Artif1  0.00  0.00 -2.00  1.00  0.00 -0.21  0.21  1.11 |0.00
       -----------------------------------------------------------------------
            0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |   
       -----------------------------------------------------------------------
  
  Príklad 8 :
  Preveďte krok simplexovej metódy s tabuľkou 5 a uršte o aký prípad množiny prípustných riešení sa jedná.
  Príklad 9 :
  Určte maticu D12, tak aby platilo D12*Tab1=TAb2.
  Príklad 10 :
  Určte maticu D21,tak aby platilo D21*Tab2=TAb1.
  Príklad 11 :
  Do podmienok prvého modelu zaveďte premennú z= -3x1 - 2x2 a miesto minimalizácie f, minimalizujte g = z a pre nový model zostavte tabuľku simplexovej metódy, kde v riadku bázickej premennej z, pripustíme záporné hodnoty v stĺpci b.
  Príklad 12 :
  Upravte stĺpcové pravidlo tak, že z riadku premennej z nebudete hodnoty v pomocnom riadku a v riadku premennej z !
  Príklad 13 :
  Je tabuľka 6 lexikograficky kladná ?
  Príklad 14 :
  Aplikujte na tabuľku 14 výber pivota podľa metódy, ktorá zabráni zacykleniu.

  Úlohy na rozmyslenie z citlivosti riešenia úloh lin. programovania.

  Príklad 1 :
  Určte interval, v ktorom sa môže meniť druhý z koeficientov účelovej funkcie, tj. c2 = -3 v úlohe (4)-(6), aby riešenie x = <4, 2, 0, 0>zostalo optimálne.
  Príklad 2 :
  V tabuľke 63 je optimálna matica Av pre úlohu s obmedzujúcimi podmienkami (5), (6) a s účelovou funkciou x0= -2x1 - 3x2 určte postupne intervali pre c1 = -2 a c2= -3, v ktorých sa tieto koeficienty môžu meniť (vždy len jeden z nich zatiaľ čo druhý má pôvodnú hodnotu), aby riešenie x = <0, 6, 0, 4> zostalo optimálne.
  Tab. 63  BASIS  X0   X1   X2   X3   X4  SOL.   
       ===================================================
         X0   1.00 -1.00  0.00 -3.00  0.00 -18.00 
       ---------------------------------------------------
         X2   0.00  1.00  1.00  1.00  0.00  6.00 
         X4   0.00  1.00  0.00 -2.00  1.00  4.00 
       ---------------------------------------------------
  
  Príklad 3 :
  Určte interval, v ktorom sa môže meniť koeficient b2 = 16 úlohy (4)-(6), bez toho aby sa menila báza jej optimálneho riešenia.
  Príklad 4 :
  Určte intervali, v ktorých sa postupne môžu meniť koeficienty b1 a b2 úlohy s podmienkami (5) a (6) a s účelovou funkciou x0= -2x1 - 3x2 s optimálnou maticou uvedenou v tauľke 63.
  Príklad 5 :
  Riešte pomocou citlivosti úlohu lineárneho parametrického programovaia zadanú modelom :

  Úlohy na rozmyslenie pre metódu vetiev a hraníc.

  
  minimalizujte x0= -4.3x1 - 3x2   (1)
  za podmienok    x1 + x2 6   (2)
            3x1 + 2x2 16  (3)
         xj0 pre j=1..4
  
  
  Príklad 1 :
  Nájdite pomocou metódy vetiev a hraníc optimálne bivalentné riešenie úlohy (1)-(2), použite schému prehľadávania do hĺbky a hranicu vypočítajte pomocou LP relaxácie.
  Príklad 2 :
  Nájdite pomocou metódy vetiev a hraníc optimálne bivalentné riešenie úlohy (1)-(2), použite usmernenú schému prehľadávania a hranicu vypočítajte pomocou LP relaxácie.
  Príklad 3 :
  Nájdite pomocou metódy vetiev a hraníc optimálne celočíselné riešenie úlohy (1)-(2), použite schému prehľadávania do hĺbky a hranicu vypočítajte pomocou LP
  Príklad 4 :
  Nájdite pomocou metódy vetiev a hraníc optimálne celočíselné riešenie úlohy (1)-(2), použite usmernenú schému prehľadávania a hranicu vypočítajte pomocou LP relaxácie.
  Príklad 5 :
  Predpokladajte, že tab.1 je matica najkratších vzdialeností v úplnom grafe (sieti) . Riešte pomocou metódy vetiev a hraníc v tejto sieti úlohu obchodného cestujúceho.
  Tab 1.
  04567
  50768
  66077
  44505
  33340
  Príklad 6 :
  Napíšte konkrétny model vyššie uvedenej úlohy,
  Príklad 7 :
  Predpokladajte, že v tab1. zodpovodajú riadky jednotlivým opravám a stĺpce jednotlivým remeslám, ktoré sú k oprave potrebné. Jednotlivé koficienty tabuľky udávajú koľko remeselníkov daného remesla je potrebných k vykonaniu dane opravy. Riešte pomocou metódy vetiev a hraníc úlohu vybratia dvoch opráv s minimálnym celkovým počtom remeselníkov.

  Úlohy na rozmyslenie z nelineárneho programovania.

  Príklad 1 :
  Dokážte z definície konvexnosti resp. z definície ostrej kvázikonvexnosti (nájdite konkrétny protipríklad), že
  1. funkcia cos(x) na intervale < 0, 2¶ > nie je konvexná
  2. funkcia sin(x) na intervale < 0, 2¶ > nie je ostro kvázikonvexná
  Príklad 2 :
  Pomocou viet o deriváciách funkcií reálnej premennej
  1. nájdite podintervaly intervalu < 0, 2¶ >, kde je funkcia cos(x) konvexná
  2. nájdite podintervaly intervalu < 0, 2¶ >, kde je funkcia cos(x) ostro kvázikonvexná
  3. dokážte, že na intervale < 0, 2¶ > je funkcia cos(x) ostro kvázikonvexná
  4. nájdite podintervaly intervalu < 0, 2¶ >, kde je funkcia sin(x) konvexná
  5. nájdite podintervaly intervalu < 0, 2¶ >, kde je funkcia sin(x) ostro kvázikonvexná
  6. overte konvexnosť v okolí bodu 0 funkcií x4 a x3.
  Príklad 3 :
  Na funkciách a intervaloch nájdených v 2c) a 2e) nájdite minimá metódou zlatého rezu.
  Príklad 4 :
  Aplikujte metódu zlatého rezu (po určení vhodného intervalu) na nájdenie minima funkcie f(x)=(x+1/3)1/2+(x+1/3)2+2(x+1/3) na intervale
  x < 0,  >.
  Príklad 5 :
  Vyšetrite konvexnosť resp. ostrú konvexnosť nasledujúcich funkcií definovaných na E3:
  1. f(x)= x12+2x2+x32
  2. f(x)= x12+x2+0x32
  3. f(x)= x12+x2+x32 + 4x2x3
  Príklad 6 :
  Určte definitnosť kvadratických foriem daných maticami :
  a)b)c)d)
  100
  011
  011
  110
  100
  001
  100
  110
  111
  120
  210
  000
  Príklad 7 :
  Určte vlastnosti (konvexnosť, resp. ostrú konvexnosť, konkávnosť, resp. ostrú konkávnosť ) v okolí bodu T funkcií :
  1. f(x)= x14 + x22
  2. f(x)= x1sin(x2)
  3. f(x)= exp(x1 + x2)
  Príklad 8 :
  Riešte úlohu min { 2x12 + x22 : x E2} z počatočného bodu x = <3, 3>T s prestnosťou = 0.1
  1. gradientovou metódou s konštantým krokom dĺžky 0,5
  2. gradientovou metódou najväčšieho poklesu
  3. Fletcher-Reevesovou metódou združených smerov
  4. Powellovou metódou
  Príklad 9 :
  Riešte úlohu min { (2x12 + x22)2 : x E2} z počatočného bodu x = <2, 2>T s prestnosťou = 0.1
  1. Newtonovou metódou
  2. Davidon-Fletcher-Powellovou metódou 2. rádu
  Príklad 10 :
  Riešte úlohu min { x12 + x22 : x E2, (x1-2)2 + (x2 - 3 )2 <= 1} Z POČIATOČNÉHO BODU X = <2, 3>T metódou pokutových funkcií.
  Príklad 11 :
  Konštruujte postupnosť pokutových funkcií pre množiny U z E2
  1. U = {x E2 : x1 <-1,3> }
  2. U = {x E2 : x1 - x2 <=1, X1 - x2 >= -1}
  3. U = {x E2 : x12 + x22 <=1, (X1 - 1)2 + x22 <= 1}
  4. U = {x E2 : x1 >= 0, x2>= 0, x1 + x2 <= 2}
  5. U = {x E2 : x patrí do konvexného obalu <1, 1>, <2, 1>, <1, 2>}
  6. U = {x E2 : x1 <-1, 1>, x2 <0, 2>}
  Príklad 12 :
  Zostavte model nasledujúcej úlohy a vyriešte ho niektorou z iteračných metód :
  Na obrazovku počítača chceme nakresliť závislosti
  y(x) = 2[ (x2+ |x| - 6) / (x2+ |x| +2) + (36 -x2)1/2] / 3
  z(x) = 2[ ((x2+ |x| - 6) / (x2+ |x| +2) - (36 -x2)1/2] / 3
  pre x <-4, 3>tak, aby obrázok bol čo najväčší a pritom aby na obrazovke boli obe krivky celé. Určte optimálny zobrazovací rozsah na zvislej osi.
  Príklad 13 :
  Zostavte model nasledujúcej úlohy a vyriešte ho niektorou z iteračných metód :
  V priestore vymedzenom kruhom o polomere 30 km a so strdom danom súradnicami <70, 80> v km máme umiestniť zásobovacie stredisko vybavené vrtuľníkom a nosnoťou 1 t. Z tohto srediska je potrebné zásobovať tri pracoviská s požiadavkami 3, 8 a 12 t za plánovacie obdobie. Pracoviská majú súradnice <10, 20>, <150, 30> a <20, 160> . Stredisko má byť umiestnené tak, aby spotreba pohonných hmôt pre vrtuľník bola minimálna.


  A 601 Matematické programovanie


  Cieľ :

  Zoznámiť poslucháčov s vybranými teoretickými oblasťami matematického programovania a poskytnúť om prostriedky pre riešenie úloh súvisiacich s riadením rozsiahlych deterministických systémov.

  Prednášky :
  Pozn.: Pri jednotlivých témach programu sú uvedené strany učebnice Janáček, J.: Matematické programovanie, kde je možné nájsť výklad látky vrátane cvičení.
  1. Formulácia duálnych úloh, význam dálnych premenných.(str. 72-74)
  2. Slabá a silná veta o dualite, veta o komplementárnosti doplnkových premenných (str. 77-80).
  3. Duálna lexikografická metóda (str. 85-89).
  4. Špeciálne metódy riešenia dopravnej a priraďovacej úlohy, algoritmus MODI (str. 90-105), metódy získavania východzieho riešenia.
  5. Maďarská meóda (str. 106-116).
  6. Úlohy diskrétneho programovania, princíp metódy rezov, Gomoryho algoritmus I. (cvičenie str. 134-135).
  7. Crowdler-Padbergova metóda, princíp redukcie (str. 155-157).
  8. Lagrangeova relaxácia a jej aplikácie v metóde vetiev a hraníc (str. 163).
  9. Úloha kvadratického programovania a Kuhn-Tuckerove podmienky (str. 169 a 175) .
  10. Wolfeova metóda riešenia úlohy kvadratického programovania (str. 178, 184 cvičenie 187).
  11. Formulácia úloh dynamického programovania, Bellmanova funkcia a rovnica, stav systému a zákon optimálneho riadenia (str. 193 cvičení na str. 205-207)
  12. Aplikácia dynamického programovania na riešenia úlohy riadenia skladu a úlohy optimalizácie rozraďovania vlakov (str. 208-213, cvičenie str. 213-216).

  Cvičenia :
  1. - 2.
   Sem. cv.: Zostavovanie modelov zo slovných úloh (úlohy celočíselného programovania) a opakovanie prvkov tabulky simplexovej metódy, zostavenie tabuľky duálnej lexikografickej metódy.
   Výp. cv.: Práca so systémom MOR a XPRESS zameraná na získavanie hodnôt duálnych premenných z tabuľky simplexovej metódy.
  2. - 4.
   Sem. cv.: Formulácia modelov duálnych úloh k základným úlohám lineárneho programovania. Duálna lexikografická metóda
   Výp. cv.: Riešenie duálnych úloh a riešenie úloh celočíselného programovania metódou rezov pomocou systému MOR.
  3. - 6.
   Sem. cv.: Riešenie dopravnej úlohy metódov MODI a riešenie priraďovacej úlohy maďarskou metódou. Zadanie lokačnej úlohy pre seminárnu prácu.
   Výp. cv.: Riešenie úloh celočíselného programovania metódou rezov v systéme MOR.
  4. - 8.
   Sem. cv.: TEST! (30 minút). Precvičenie metódy rezov a metódy vetiev a hraníc.
   Výp. cv.: Riešenie lokačnej úlohy pomocou programového vybavenia.
  5. - 10.
   Sem. cv.: TEST! (30 minút).Formulácia modelov úloh kvadratického programovania a Kuhn-Tuckerových podmienok.
   Výp. cv.: Formulácia modelov úloh dynamického programovania pomocou rekurzívnych funkcií systému MOR.
  6. - 12.
   Sem. cv.: Formulácia úloh dynamického programovania (riadenia skladu, úloha o batohu).
   Výp. cv.: TEST! (30 minút). Riešenie úloh dynamického programovania pomocou rekurzívnych funkcí systému MOR.

  Literatúra :

  Požiadavky na zápočet :

  Získať aspoň 40 bodov za testy z cvičení a za semestrálnu prácu.(Dva testy spolu max. 60 bodov, kontrola zvládnutia systému MOR a XPRESS max. 10 bodov a semestrálna práca max 10 bodov.)
  Semestrálne práce obsahujú napríklad tieto témy :
  Téma 1 :
  Formulácia mat. modelu úl. celočíselného prog. a jeho riešenie pomocou systému XPRESS a vyšetrovanie vlastností modelu.
  Téma 2 :
  Formulácia úl. dynamického programovania a jeho riešenie pomocou systému MOR.
  Téma 3 :
  Zostavenie programu pre riešenie lokačnej úlohy metódou vetiev a hraníc.
  Počet bodov z cvičení získaných nad limit 40 je vydelený desiatimi, zaokrúhlený na celé čísla a je započítaný do výsledku skúšky.

  Požiadavky na skúšku :
  Skúška má časťústnu(max 6 bodov) a písomnú, ktorá sa skladá z testu (20 minút, max 10 bodov) a z riešenia úloh (60 min., max 10 bodov). Pri oboch častiach písomnej skúšky je povolené používať literatúru. Do výsledkov skúšky sa započítavajú ďalej stanoveným spôsobom výsledky testou a hodnotení semestrálnych prác zo semestra. Pri skúške je hodnotená schopnosť aktíve využívať pojmov a metód z ďalej uvedených olruhov k riešeniu úloh :
  1. Vediť klasifikovať rôzne typy úloh a modelov celočíselného,zmiešaného kvadratického, separovaného a dynamického programovania. Vedieť formulovať mat. model úlohy lokačnej, obchodného cestujúceho, okružných jázd, rozmiestňovania spojov, radenie vlakov.
  2. Vedieť vety o dualite a vedieť formulovať duálne úlohy.
  3. Poznať metódu rezov a príslušné algoritmy (Gomory 1 a 3) vrátane podminok konečnosti.
  4. Poznať metódu MODI a maďarskú metódu
  5. Poznať Lagrangeovu relaxáciu a jej použitie v metóde vetiev a hraníc. Poznať princíp redukcie.
  6. Vediť formulovať Kuhn-Tuckerove podmienky pre úlohu kvadratického programovania a vedieť ich pomocou lineárneho programovania riešiť (Wolfeova metóda). Vedieť oferiť podmienky Wolfeovej vety.
  7. Poznať základné pojmy dynamického programovania ako Bellmanov princíp optimality, Bellmanovu rovnicu, Bellmanovu funkciu, stav systému, prechodovú rovnicu.
  8. Vedieť formulovať a riešiť úlohy dynamického prograamovania.
  9. Vedieť formulovať a riešiť úlohy dynamisňckého programovania pomocou programových prostriedkov systému MOR.
  10. Vedieť riešiť úlohu separovaného matematického programovania.
  Bodové hodnotenie :
   0 - 12 bodov     nevyhovel
  13 - 16 bodov     dobre
  17 - 20 bodov     veľmi dobre
  21 a viac       výborne
  
  Body z cvčení sa pričítajú jedine po získaní aspoň 13-tich bodov zo skúšky.

  Príklady :

  Príklad 1 :
  Zostavujeme čo najlacnejší jedálny lístok (zmiešavacia úloha), ktoý by obsahoval aspoň 1kg uhľohydrátov a 0,3kg bielkovín. Ceny potravín, obsah uhľohydrátov a bielkovýn v kilogramovom množstve sú v tabuľke. Zostavte model, zostavte model duálnej úlohy a pokúste sa nájsť interpretáciu duálnych premenných a ekonom. interpretáciu duálneho modelu.
  Sk/kg2040705030
  kg/kg0.20.30.20.40.1
  kg/kg0.50.60.40.20.3
  Príklad 2 :

  Toto je model úlohy lokačnej úlohy, nahraďte podmienku
  y i, xijje prvkom { 0, 1}podmienkami nezápornosti a tam, kde je potrebné yi<=1 A ZOSTAVTE DUÁLNU ÚLOHU. ( ČO INTERPRETÁCIA DUÁLNYCH PREMENNÝCH ?)

  Príklad 3 :
  min 2x1 + x2 + 3x3
  zp :  x1 + x2 + x3 = 4
         x1 + x2 + 3x3 <= 6
         x1 - x2 - x3 >= 1
          xj>=0

  Nájdite k tejto úlohe úlohu duálnu, knej opäť duálnu a pporovnajte výsledok s pôvodným modelom.
  Sú ekvivalentné ?


  Príklad 4 :
  Úloha
       max  2x1 + 3x2
       zp   5x1 + 2x2 <= 10 
           X1    <=1     
              X2 <= 3
            Xj>= 0
  
  má optimálne riešenie <4/5 ; 3> f (x)= 53/5
  1. Nájdite optimálnu tab. primárnej metódy bez toho, aby ste robili simplexovu metódu.
  2. Nájdite z opt. tabuľky primárnej metódy duálne optimálne riešenie.
  3. Určte aký najväčší úplatok sa vám oplatí dať za jednotku suriviny v prvej podmienke, aby sa vám zvýšená výroba ešte oplatila.
  4. Koľko suroviny sa vám oplatí takto zaobstarať ?  Príklad 5 :
  Riešte úlohu 4 duálnou lexikografickou metódou a zakreslite si získané bázické riešenia do roviny x1, x2.  Príklad 6 :
  Pridajte k úlohe 4 požiadavku celočíselnosti (úl. plánovania výroby s nedeliteľnosťou) a riešte 1. GA. Rezy si nakreslite do obrázku.  Príklad 7 :
  Riešte úlohu 4 s požiadavkami na celočíselnosť 3. GA a opäť si znázornite rezy aj zistené bázické riešenia v rovine x1, x2.  Príklad 8 :
  Riešte priraďovaciu úlohu pre minimalizáciu metódou MODI (Dautzigova metóda)
  111
  1345
  1337
  1139
  1. Každú získanú bázu znázornite v bipartitnom grafe a vyznačte pomocou ohodnotenia vrcholov príslušné duálne neprípustné riešenie (ui, vj)
  2. Vyznačte hrany bázy s hodnotou 1 (mali by tvoriť úplné párovanie)
  3. Vyznačte do toho istého grafu hrany, ktoré nespĺňajú podm. duálnej prípustnosti, tj. ui + vj >= cij
  4. Premyslite si interpretáciu duálnych premenných v priraďovacej úlohe s minimalizáciou a maximalizáciou.
  5. Riešte priraďovaciu úlohu pomocou maďarskej metódy.
  6. Zobraste si na každom kroku graf hrán vyhovujúcich podmienkam duálnej prípustnosti (ui + vj >= cij)
  7. Čo platí o podgrafe zloženom z hrán, pre ktoré ui + vj = cij ?
  8. Aký graf (resp. párovací podgraf ) bude odpovedať primárnemu prístupnému riešeniu ?
  Príklad 9 :
  Riešte algoritmom MODI dopravnú úlohu o 3 zdrojoch a 4 odberateľoch s tým, že prvé riešenie získate pomocou metódy severozápadného rohu.
  kap\pož20203025
  408796
  355885
  208977  Príklad 10 :
  Riešte príklad 9 s použitím frekvenčnej metódy pre získanie prvého riešnie.  Príklad 11 :
  Riešte príklad 9 s použitím metódy indexovej (minimálneho prvku).
  Pozn. V 10. a 11. príklade je potrebné upraviť kapacity a požiadavky pomocou E-metódy.  Príklad 12 :
  Riešte metódou MODI priraďovaciu úlohu s maticou
  645
  334
  456
  a pre každé bázické prípustné riešenie zostavte graf (bipartitný) odpovedajúci báze a prípadne ho doplňte o hrany splňujúce ui + vj = cij .  Príklad 13 :
  V bipartitných grafoch s hranami splňujúcimi podmienku ui + vj = cij z úlohy 12 doplňte o :
  1. hrany splňujúce podmienku optimality ui + vj <= Cij
  2. hrany, ktorých zavedením kesne hodnota úč. fcie ui + vj >cij
  Príklad 14 :
  Riešte úlohu 12 pomocou maďarskej metódy a v jednotlivých krokoch zostavujte grafy požadované v príkladoch 12 a 13.  Príklad 15 :
  Riešte úlohu maximálneho párovania v bipartitnom grafe
  graf1   a v grafe  graf2.

  A701 Optimalizácia na dopr. sieťach


  Pomocné materiály k predmetu ODS

  ============================================================

  Cieľ:
  Naučiť poslucháča pomocou optimalizačných metód efektívne riešiť úlohy súvisiace s návrhom dopravných sietí, s návrhom distribučných systémov a s riadením dopravných procesov na týchto sieťach.

  Prednášky:
  1. Logistický systém, distribučný systém a dopravná sieť. Štruktúra jednotlivých systémov, hierarchia rozhodnutí a ich modelovnie, modelovanie úloh v distribučných systémoch, klasifikácia úloh v distribučnom systéme (lokačné, alokačné, harmonogramy, rozvrhové úlohy), model dopravnej siete.
  2. Formulácia úloh v distribučných systémoch, zákazník a jeho požiadavka, model a konzistencia vstupných údajov, nutnosť dekompozície podľa hierarchie rozhodnutia, odhadová účlová funkcia, odhad jednotkových nákladov.
  3. Exaktné metódy riešenia úloh v distribučných systémoch, Ross-Solandov algoritmus.
  4. Základné primárne a duálne heuristiky pre úlohy v distribučných systémoch. Stratégia heuristík.
  5. Metaheuristiky, Tabu Search, Simulated annealing, genetické algoritmy.
  6. Analýza a návrh štruktúry distribučných systémov, kapacitné obmedzenia, lokačná úloha, Erlenkotterov prístup, možné ekvivalenty lokačnej úlohy. Many-to-many systém. Približné riešenie rajonizácie (alokačná úloha).
  7. Harmonogramy dodávok, spôsoby zásobovania a ich kvantitatívna analýza, optimalizácia dopravného parku.
  8. Optimalizácia odberných dní. Klasifikácia úloh a metód rozvrhovania a trasovania.
  9. Trasovanie úlohy pri obsluhe úsekov siete, sektory, úloha čínskeho popštára na orientovaných a neorientovaných sieťach.
  10. Lin-Kernighanova metóda, Clarke-Wrightov algoritmus a jeho modifikácia.
  11. Metódy využívajúce matematické programovanie (úloha pokrývania), dekompozičné metódy (sweep algoritmus).
  12. Časové rozvrhy.

  Cvičenia :
  1. Forulácie modelov úloh v distribučných systémoch, spracovanie údajov o dopravnej sieti.
  2. Zostavenie siete distribučného systému so zadaním úloh :
   • lokačnej
   • odberných dní
   • trasovacej
  3. Zostavenie počítačového modelu siete distribučného systému.
  4. Riešenie diskrétnej lokačnej úlohy pomocou programových prostriedkov.
  5. Precvičenie Ross-Solandovej metódy.
  6. Programovanie heuristík na riešenie úloh obchodného cestujúceho.
  7. Test ! (20 min.) Testovanie heuristík na modeli dopravnej siete.
  8. Spracovanie modelu úlohy optimalizácie odberných dní.
  9. Transformácia úl. čínskeho poštára na dopravnú úlohau a najlacnejšieho párenia. Riešenie úlohy čínskeho poštára (pomocou vlastného programu pre riešenie Eulerovho ťahu)
  10. Vytvorenie rozvozných sietí pre jednotlivé dni a zostavenie programu alg. "sweep". Riešenie úloh trasovania pomocou programového vybavenia.
  11. Test ! (30 min.) Využitie algoritmu heuristiky pre riešenie úlohy obchodného cestujúceho v algoritme "sweep" pre riešenie úloh trasovania.
  12. Výpočet obehov vozidiel.

  Požiadavky na zápočet :
  Získať aspoň 40 bodov za testy z cvičení a za semestrálne práce. ( 1.test max. 30 bodov, 2.test max. 30 bodov, semestrálne práce 20 bodov) Počet bodov z cvičení získaných nad limit 40 je zohľadňovaný vo výsledku skúšky.
  Témy semestrálnych prác :
  1. téma: Riešenie lokačnej úlohy diskrétnej
  2. téma: Návrh trás vozidiel (pomocou pmg OVOJ)
  3. téma: Riešenie lokačnej úlohy spojitej
  4. téma: Návrh liniek (model a riešenie) pomocou lin. pgm


  Požiadavky na skúšku :
  Skúška má časť ústnu (max 6 b.) a písomnú, ktorá  sa skladá z testu (20.min, max 10 b.) a z riešenia úloh (60.min, max 10 b.). Pri skúške je hodnotená schopnosť aktívne používať pojmy a metódy k riešeniu úloh.
  1. Vedieť zostaviť matematický model úloh riešených v rámci predmetu.
  2. Poznať rozdelenie prepravných a rozvozných úloh.
  3. Vedieť riešit zobecnenú priraďovaciu úlohu Ross-Solandovým algoritmom a lokačnú úlohu Erlenkotterovým algoritmom.
  4. Poznať princípy heuristických algoritmov, riešenie úlohy obchodného cestujúceho.
  5. Poznať princípy heuristických riešení prostých úloh trasovania.
  6. Vedieť riešiť úlohy čínskeho poštára (s tým, že úlohu najcennejšieho párovania riešite ako úlohu CLP)
  7. Vedieť formulovať úlohy optimalizácie odberných dní.
  8. Vedieť formulovať a riešiť úlohy obehu vozidiel a vedieť príslušnú klasifikáciu úloh.

  Bodové hodnotenie :
   0-12 bodov   nevyhovel
   13-16 bodov   dobre
   17-20 bodov   veľmi dobre
   21 a viac    výborne
  

  Odporúčaná literatúra :


  Príklady :
  Príklad 1 :
  Zostavte konkrétny model rozmiestňovacej úlohy z obrázku, kde umiestnenie strediska stojí a) 10, b) 50, c) 100 jednotiek, a kde jednotkové náklady na prepravu jednej jednotky požiadavky medzi uzlami sú vyznačené pri jednotlivých úsekoch grafu dopravnej siete, v ktorom čierne krúžky zodpovedajú odberateľom, čísla v nich ich požiadavkam , a kde bielymi krúžkami sú vyznačené možné umiestnenia stredísk.


  Príklad 2 :
  Vyriešte úlohu a), b), c) zo zadania 1. pomocou MOR a tiež XPRESS, pričom vyskúšajte obe možnosti, ako zabezpečiť to, že keď odberateľ j je priradený miestu i, tak stredisko musí byť vybudované.
  Príklad 3 :
  Zistite pre aké hodnoty fixných nákladov bude optimálne riešenie úlohy z 1. príkladu obsahovať 1, 2 a 3 strediská.
  Príklad 4 :
  Zostavte konkrétny model úlohy rajonizácie pre dopravnú sieť z nasledujúceho obrázku, kde čierne krúžky vyznačujú spotrebiteľa a číslo vnútri, jeho požiadavku. Pri úsekoch siete sú uvedené nákladdy na prepravu jednej jednotky tovaru po úseku , a kde biele krúžky zodpovedajú zdrojom s vyznačenou kapacitou.

  Príklad 5 :
  Zostavte model úlohy okružných jázd pre úlohu na nasledujúcom obrázku, kde nie je požadovaná podmienka časovej dostupnosti odberateľov, ale je požadované, aby doba jazdy žiadnej jazdy netrvala dlhšie než 1000 minút. Doby presunov po úsekoch sú vyznačené v obrázku. Naviac zloženie jednoj jednotky nákladu si vyžiada 1 minútu a náklady na jednu minútu jazdy sú 1 Sk. Náklady na manipuláciu s materiálom zanedbajte. Stredisko je umistnené b uzle vyznačenom prázdnym krúžkom, odberatelia čiernym krúžkom a ich požiadavky číslom v nich. Číslovanie uzlov je vedľa krúžku. Kapacita vozidiel je 100 jedniek.

  Príklad 6 :
  Napíšte pascalovskú procedúru, ktorej vstupom je matica vzdialeností cij uzlov v sieti s n - 1 zákazníkov a so strediskom umiestneným v uzle 1. Výstupom procedúry je pole, v ktorom sú uložené indexy uzlov v poradí v akom majú byť navštevované, začínajúc uzlom 1. Táto postupnosť má byť získaná metódou najbližšieho suseda.
  Príklad 7 :
  Riešte úlohu 5 metódou využívajúcou matematického programovania, kde východziu neprípustnú trasu určíte metódou najbližšieho suseda a tú rozdelíte na okružné jazdy modelu matematického programovania (napíšte konkrétny model)
  Príklad 8 :
  Riešte ručne úlohu 5 metódou sweep, ak majú jednotlivé uzly 1,..,6 nasledujúce súradnice x, y.
  uzol123456
  x0020305050
  y02040102050

  Príklad 9 :
  Zostavte pascalovskú procedúru, kde vstupom sú polia x a y obsahujúce súradnice uzlov, n počet uzlov, kde uzol 1 je stredisko, pole požiadaviek b a kapacitu K vozidla. Výstupom je počet zhlukov m a pole u, kde u[i] je číslo zhluku, do ktorého bol zaradený odberateľ i. Procedúra má zodpovedaľ metóde sweep.
  Príklad 10 :
  Zostavte iteračný algoritmus (naprogramujte v pascale) pre umiestnenie jedného strediska v ploche, pre obsluhu zákazníkov 2,..6 z úlohy 5, kde náklady na prepravu jednej jednotky požiadavku na jednotkovú vzdialenosť sú rovné jednej.
  Príklad 11 :
  Zostavte konkrétny model (stačí aj nelineárny) úlohy rozmiestňovania zadaný v 1, ale s neaditívnym kritériom, kde uvažujete, že dopravné náklady budú priamo úmerné s konštantou c súčtu ohodnotení jednotlivých zhlukov(množiny uzlov obsluhovaných z jedného strediska).Zhluk je pritom ohodnotený súčtom ohodnotení všetkých úsekov, ktorých oba konce sú v ohodnocovanom zhluku.
  Príklad 12 :
  Zostavte obecný model úlohy rajonizácie s neaditívnou odhadovou funkciou popísanou v 11.
  Príklad 13 :
  Zostavt konkrétny model rozmiestňovacej úlohy z 1, kde ale náklady na uspokojenie odberateľov budú dané súčtom dĺžok trás vozidiel, ktoré ich obsluhujú. Pre zjednodušenie uvažujte, že v jednom stredisku môžu byť umiestnené najviac tri vozidlá s kapacitou 15.
  Príklad 14 :
  Zostavte obecný model úlohy rajonizácie, kde účelovou funkciou bude súčet dĺžok trás vozidiel obsluhujúcich zákazníkov. V každom zdroji i uvažujte najviac Pi vozidiel s kapacitou K.
  Príklad 15 :
  Definujme reťazec ako postupnosť zákazníkov (obsluhovaných uzlov siete), ktorí v danom poradí po sebe nasledujú v danej okružnej jazde. Reťazec bude úplne určený indexom predchodcu p (posledný uzol vrátane strediska, predchádzajúci reťazcu) a nasledovníka n (prvý uzol jazdy za reťazcom). Pokiaľ je reťazec neprázdny, rozlišujeme ešte počiatočný krajný uzol reťazca v a koncový uzol reťazca k.
  Nech dij je ohodnotenie úseku (i,j) v dopravnej sieti.
  1. Vyčíslite úsporu (resp. stratu), ktorá vznikne pokiaľ na reťazec v zadanej jazde preveďte operáciu inverzie (uzly reťazca neprejdite v pôvodnom smere od v do k, ale opačne).
  2. Vyčíslite úsporu (resp. stratu), ktorá vznikne pokiaľ reťazec 1, v1, k1, n1 > jednej jazdy vymeníte za prázdny reťazec 2, n2 > inej jazdy.
  3. Vyčíslite úsporu (resp. stratu), ktorá vznikne pokiaľ reťazec 1, v1, k1, n1 > jednej jazdy vymeníte za reťazec 2,v2, k2, n2 > inej jazdy.
  Príklad 16 :
  Dĺžkou reťazca budeme rozumieť počet uzlov reťazca vrátane v a k. Prázdny reťazec má teda dĺžku 0.
  1. Určte na akých reťazcoch, resp. dvojiciach reťazcov v prípadoch a), b), c) zadania 15 možno alebo má zmysel robiť vyššie uvedené operácie inverzie a výmeny reťazcov.
  2. Určte podmienky, za ktorých je možné robiť operácie výmeny reťazcov, ak sa jedná o reťazce z rovnakej jazdy.
  Príklad 17 :
  Je zadaná nasledujúca zobecnená priraďovacia úloha :
  rij12345 678
  ai
  cij123 45678
  1688766 573012 3243567
  2566673 662024 6544478
  3778969 663038 8866555
  4889988 753048 9777699
  riešte ju Ross-Solandovou metódou tak, že úlohu pre každé vetvenie (pre výpočet dolnej hranice ) zostavíte ručne, ale potrebnú "obrátenú úlohu o batohu " vyriešite pomocou systému MOR.