Ing. Peter FABIÁN, CSc.tel. č. : 513 4206       č. dverí : A217
WWW


je garant predmetov :

Katedra dopravných sietí - KDS

V 702 Umelá inteligencia

Cieľ :

Prehľad metód umelej inteligencie a možnosť využitia v praxi. Použitie programovacieho jazyka PROLOG pri riešení praktických úloh.

Prednášky :
 1. Základné pojmy, problematika umelej inteligencie.
 2. Technické a programové prostriedky UI.
 3. Programovací jazyk PROLOG, syntax, údajové typy.
 4. Programovací jazyk PROLOG , riadiace štruktúry, štandardné predikáty.
 5. Údajové štruktúry UI.
 6. Základné stratégie riešenia úloh.
 7. Heuristické prehľadávanie.
 8. Redukcia problémov, and-or grafy.
 9. Analýza prirodzeného jazyka.
 10. Expertné systémy.
 11. Hry. Princíp minimaxu. Alfa-beta algoritmus.
 12. Automatické dokazavanie.

Cvičenia :

 1. Precvičovanie základných pojmov, príklady aplikácií metód UI.
 2. Precvičovanie základných pojmov, príklady aplikácií metód UI.
 3. Práca s PROLOGom.
 4. Práca s PROLOGom.
 5. Práca s PROLOGom.
 6. Práca s PROLOGom.
 7. Programovanie základných algoritmov.
 8. Programovanie základných algoritmov.
 9. Expertné systémy.
 10. Expertné systémy.
 11. Expertné systémy.
 12. Ukaážky hotových aplikácií.

Doporučená literatúra :


V 716 Multimediálne info. systémy

Cieľ :

Oboznámenie so základnými technológiami v oblasti počítačového spracovania zvuku, obrazu, videa animácií a základného programového vybanenia pre tieto oblasti.

Prednášky :

 1. Multimediálne info. systémy, základné zložky.
 2. Aspekty využitia multimediálnych informácií.
 3. Základné technológie digitálneho spracovania textu, zvuku, obrazu, animácie a videa.
 4. Zvukové súbory a metódy ich kompresie a dekompresie. MIDI štabňndard.
 5. Zobrazovanie grafickej informácie - grafické formáty, kompresia.
 6. Prehľad možností a využitie systému ToolBook.
 7. Objektová orientácia, hierarchická štruktúra, programovací jazyk Open Script.
 8. Multimediálne rozšírenia autorských systémov.
 9. Multimédiá na počítačových sieťach : World Wide Web, jazyk HTML, princípy prenosu dát v rámci siete Internet, superrýchle siete pre prenos multimediálnych aplikácií.
 10. Virtuálna realita : Princípy vytvárania virtuálnej reality na počítačoch.
Cvičenia :

1.-2. Demoštrácia multimédií (CD-I, CD-ROM)
3. Prezentačné systémy.
4.-9. Použitie systému ToolBook.
10. Vytváranie dokumentov v jazyku HTML.
11.-14. Spracovanie grafiky, zvuku, videa, animácií.
Doporučená literatúra :

V 901 Expertné systémy


Cieľ :

Teoretické metódy vedomostného inžinierstva a ich využitie v návrhu expertných systémov.

Prednášky :

 1. Základné pojmy expertných a vedomostných systémov.
 2. Poznatky, ich využitie a reprezentácia.
 3. Sémantické siete, príklad ppoužitia.
 4. Rámcová reprezentácia, príklad použitia.
 5. Pravidlá, príklad použitia, porovnanie jednotlivých metód.
 6. Vedomostné inžinierstvo.
 7. Architektúra expertných systémov.
 8. Inferevčný mechanizmus.
 9. Heuristické hľadanie.
 10. Operácie a funkcie inferencie.
 11. Spracovanie neurčitostí.
 12. Príklay realizovaných expertných systémov.
 13. Komunikácia v prirodzenom jazyku.
 14. Použitie jazyka PROLOG.
Cvičenia :

1.-2. Zoznámenie sa (opakovanie) s jazykom PROLOG.
3.-5. Programovanie základných algoritmov.
6.-9. Programovanie expertných systémov.
10.-12 Práca s hotovými exprtnými systémami.

Doporučená literatúra :